Przewodnik: 7 kroków do stworzenia strategii chmurowej

Your Cloud Strategy

Przewodnik:
7 kroków do
stworzenia strategii
chmurowej

Zapoznaj się z przedstawionym poniżej 7-etapowym przewodnikiem krok po kroku, aby ocenić obecną infrastrukturę i środowisko technologiczne oraz określić najważniejsze elementy planu migracji do chmury. Przeprowadź ocenę obecnego i pożądanego rozwiązania chmurowego przy użyciu narzędzi i technik, takich jak analiza PESTEL, macierz IT McFarlana, analiza Fit-Gap i innych. Stwórz roadmapę wdrożenia chmury w oparciu o prawidłowo dobrane działania

Dlaczego warto jest opracować strategię chmurową?

Coraz więcej organizacji zwraca się ku chmurze, postrzegając ją jako skuteczny instrument wdrażania rozwiązań, przy pomocy których można szybko dostosować najważniejsze aplikacje biznesowe i organizację pracy do sytuacji na rynku. Jednak migracja do chmury bez jasnej strategii i planu wdrożenia nie jest efektywna i może powodować problemy. Firmy potrzebują dobrze przemyślanego procesu przygotowania etapu przejścia do chmury, aby móc później podejmować mądre i przemyślane decyzje dotyczące projektów w chmurze. Poniższy przewodnik omawia wszystkie niezbędne kroki do stworzenia skutecznej strategii chmurowej.

Jaką wartość strategiczną ma strategia chmurowa?

Mimo iż wiele przedsiębiorstw chwali się podejściem zorientowanym na chmurę („cloud-first”), niejedno z nich nie ma dobrze ugruntowanej strategii migracji do chmury, jasno określającej wszystkie aspekty wdrożenia tego rozwiązania. Strategia chmurowa jest niezbędna do osiągania kluczowych celów, które z kolei przyniosą organizacji wiele wymiernych korzyści.

Bez strategii chmurowej organizacja może próbować wdrożyć wiele, często sprzecznych ze sobą rozwiązań, które nie pomogą jej w realizacji ważnych celów biznesowych. Brak strategii chmurowej oznacza też, że firma nie ma zidentyfikowanych i mierzalnych celów biznesowych i może nie dostrzegać kluczowych wyzwań, z którymi powinna się zmierzyć.

Cele strategii chmurowej

Przygotowanie strategii chmurowej ma na celu:

 • Określenie działań oraz ról i zakresów odpowiedzialności w celu przyspieszenia adopcji chmury
 • Zapewnienie przedsiębiorstwu ram decyzyjnych do oceny potencjału chmury w kontekście strategicznych celów biznesowych i kierunków rozwoju technologii
 • Przygotowanie roadmapy wdrożenia chmury
 • Określenie celów, wskaźników i kluczowych inicjatyw, które wesprą ciągłą integrację i dostarczanie usług/produktów.

Etapy przygotowania strategii chmurowej  / Elementy strategii chmurowej

Poniżej przedstawiamy szczegółowy, 7-etapowy przewodnik tworzenia strategii chmurowej, prezentujący ramowy zarys działań. Istnieje możliwość dostosowania stopnia i dokładności analizy do konkretnych potrzeb organizacji.

Cloud Strategy Creation Process

1. Wytyczanie celów biznesowych

Ustalenie celów biznesowych pomaga w zrozumieniu tego, co firma chce dokładnie osiągnąć dzięki przejściu do chmury. Najbardziej efektywne cele biznesowe związane z wdrożeniem chmury spełniają reguły SMART: są konkretne (specific), mierzalne (measurable), uzgodnione (agreed upon), realistyczne (realistic) i określone w czasie (time-specific).

 • Zgodność celów z ogólną strategią firmy. Opracowanie strategii chmurowej wiąże się ze ścisłym dopasowaniem strategicznych celów biznesowych do docelowych rozwiązań w zakresie architektury IT, metod mierzenia efektów i kluczowych inicjatyw podejmowanych w firmie. Strategia obejmuje szereg kroków i działań, które pomagają organizacji w osiąganiu jej celów biznesowych.
 • Zdefiniowanie strategicznych celów wdrożenia chmury. Z perspektywy przedsiębiorstwa migracja do chmury zapewnia rozwiązanie istniejących problemów lub wyzwań. Przedsiębiorstwa intensywnie inwestujące w infrastrukturę cyfrową chcą osiągnąć jeden lub kilka z następujących celów biznesowych:
  • Szybsze wdrożenie nowych usług, produktów lub modelu biznesowego
  • Osiągnięcie doskonałości operacyjnej
  • Pozyskiwanie i utrzymywanie nowych klientów
  • Usprawnienie procesów decyzyjnych
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • Przetrwanie firmy
 • Ocena możliwości biznesowych w kontekście wdrożenia chmury. Możliwości biznesowe wpływają na tożsamość i osobowość organizacji, ponieważ podkreślają, w czym jest ona szczególnie dobra. Zaliczają się one do aktywów niematerialnych, takich jak zasoby, wiedza i doświadczenie, przywództwo myślowe, wsparcie technologiczne itp. Firmy osiągają określony potencjał biznesowy dzięki inwestycjom w personel, szkolenia, wynagrodzenia i inne obszary HR. Różnice w aktywach niematerialnych mogą być przyczyną tego, dlaczego jedna organizacja odnosi większe sukcesy niż inna. Mapowanie możliwości biznesowych stało się podstawową techniką modelowania przedsiębiorstwa, która pomaga przygotować je na wdrożenie chmury.

Działania te mają kluczowe znaczenie podczas opracowywania strategii chmurowej, wyznaczając kierunek rozwoju firmy.

2. Określanie bieżącego kontekstu biznesowego

Na tym etapie analizy skupiamy się na określeniu makroekonomicznego kontekstu prowadzenia biznesu. Głównym efektem analizy bieżącego kontekstu biznesowego jest wyznaczenie kierunku działalności i zdefiniowanie chmurowych potrzeb, wynikających ze strategicznych celów. Bez wątpienia mogą pojawić się luki pomiędzy obecnymi możliwościami a tymi, które są wymagane w celu migracji przedsiębiorstwa do chmury.

Narzędzia i techniki, które są przydatne do analizy kontekstu biznesowego to:

 • Burze mózgów z udziałem zarówno interesariuszy, decydentów, jak i specjalistów IT w celu określenia i oceny wpływu adopcji chmury.
 • Analiza SWOT zastosowana do oceny strategii chmurowej.  Może być wykorzystana do stworzenia macierzy różnych modeli wdrażania chmury i analizy stopnia, w jakim spełniają one potrzeby biznesowe firmy. Analiza SWOT pomaga również ocenić obecny system informatyczny oraz wykorzystać jego mocne strony i możliwości w celu przezwyciężenia słabości i zagrożeń. Dodatkowo analiza SWOT ułatwia ocenę działalności firmy i pomaga określić obszary, które wymagają poprawy.
 • Analiza łańcucha wartości pomaga określić, jakie są podstawowe działania, generujące największą wartość dla klienta i czy chmura poprawia skuteczność i wydajność procesów.
 • Analiza PESTEL jest skutecznym narzędziem w określaniu sił zewnętrznych, z którymi organizacja musi się mierzyć. Ich przykłady można znaleźć poniżej:

PESTEL analysis

3. Ocena aktualnego stanu architektury IT

Skupienie się wyłącznie na technicznej stronie wdrożenia chmury, bez uwzględnienia architektury biznesowej, najprawdopodobniej nie pozwoli uzyskać pełnego obrazu istniejących problemów. Celem analizy jest zrozumienie biznesowej architektury IT poprzez określenie jej dojrzałości technicznej, a także wszelkich czynników, które należy poprawić lub dostosować w celu płynnego wdrożenia chmury.

Analiza architektury IT obejmuje następujące elementy:

 • Ocenę obecnej architektury korporacyjnej IT, aplikacji, infrastruktury cyfrowej, interfejsów, polityk zarządzania danymi, wskaźników i kluczowych celów itp.
 • Ocenę obecnego długu technicznego spowodowanego wyborem rozwiązań o ograniczonej funkcjonalności zamiast lepszych, których wdrożenie zajęłoby więcej czasu. Wykorzystując zwinne praktyki, ciągłą integrację i dostarczanie usług, firmy są w stanie zredukować swój obecny dług techniczny.
 • Określenie niepokojących zagadnień wykrytych na etapie dwóch powyższych ocen i wzięcie pod uwagę wszelkich adekwatnych działań lub dalszych analiz.

Użyteczną techniką, która może pomóc w ustaleniu bieżących, strategicznych, posiadających wysoki potencjał lub kluczowych dla firmy systemów operacyjnych, które będą wspierane przez chmurę, jest macierz IT McFarlana.

Macierz IT McFarlana określa strategiczny wpływ aplikacji IT, czyli w tym przypadku usług w chmurze, na obecną i przyszłą konkurencyjność branży. Cała istniejąca infrastruktura w firmie może być skategoryzowana zgodnie z macierzą IT McFarlana.

McFarlan IT portfolio grid

Mapowanie infrastruktury chmury za pomocą macierzy IT McFarlana pomaga dopasować wymagania biznesowe do chmury i ocenić, jak istniejące systemy przyczyniają się do realizacji celów biznesowych firmy. Pomaga również w określeniu, w jaki sposób organizacja może osiągnąć dowolny strategiczny cel biznesowy dzięki wdrożeniu chmury.

4. Analiza stanu przyszłego/docelowego

Kluczowym celem analizy stanu przyszłego i docelowego jest opracowanie wizji architektury organizacji opartej na chmurze. Należy przy tym uwzględnić zarówno biznesowe, jak i technologiczne aspekty wdrożenia chmury. Na tym etapie rozważany jest wpływ tej zmiany na procesy i operacje biznesowe.

Niektóre z zagadnień związanych z migracją do chmury są związane z wymogami bezpieczeństwa, które zawężają wybór platform chmurowych i architektury potrzebnej do wdrożenia chmury. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę opcje uwierzytelniania, identyfikacji, poufności i możliwości kontroli.

Poniższe narzędzia mogą być pomocne w określeniu potrzebnego rozwiązania chmurowego:

 • Modelowanie i analiza przypadków użycia są wykorzystywane do określenia wymagań stawianych rozwiązaniu chmurowemu i dostawcy chmury. Pomaga to zrozumieć, co należy zrobić, aby organizacja mogła osiągnąć maksymalną wartość z inwestycji w chmurę.
 • Ocena wartości biznesowej i korzyści umożliwia organizacji kwantyfikację zalet i wad różnych rozwiązań chmurowych, a tym samym wybór konkretnego rozwiązania po dokonaniu oceny z perspektywy korzyści finansowych (oszczędności kosztów) i niefinansowych (ryzyko operacyjne).

Ocena wartości biznesowej i korzyści obejmuje następujące kroki:

 1. Określenie i skategoryzowanie materialnych i niematerialnych czynników, wpływających na wartość firmy, jak również korzyści finansowych i niefinansowych, związanych z migracją do chmury.
 2. Opracowanie modelu kosztów i korzyści, oszacowanie niektórych wskaźników finansowych (ROI, TCO, NPV i inne materialne wskaźniki finansowe) oraz krytyczna ich ocena w kontekście chmury.

5. Analiza luk i planowanie działań

Analiza luk obejmuje identyfikację luk i zależności w proponowanych rozwiązaniach chmurowych, aby upewnić się, że nie ma barier, które uniemożliwią albo utrudnią wdrożenie lub plany migracji.

Aby zdiagnozować strategiczne luki, wymagające dalszej oceny w kontekście inwestycji w chmurę, można podjąć następujące kroki:

 • Ocena potencjalnych luk technologicznych i informatycznych w zakresie przepływu pracy oraz możliwości usprawnienia, reorganizacji lub uproszczenia rozwiązań.
 • Ustalenie priorytetów w obszarze potencjalnego rozwoju chmury i innych potrzebnych technologii.
 • Opracowanie planu działania w celu sprostania wyzwaniom i problemom określonym w ramach oceny.

Kluczowe elementy strategii chmurowej na tym etapie składają się głównie z iteracyjnych ocen dopasowania (fit-gap).

Analiza Fit-Gap jest użytecznym narzędziem, które może pomóc w identyfikacji priorytetów, dublujących się rozwiązań i niedociągnięć. W procesie „dopasowania” chmury zawsze przeprowadzana jest analiza fit-gap w celu określenia wyzwań („luk”) i zapewnienia, że każda z tych „luk” zostanie zniwelowana przez oferowane rozwiązanie chmurowe. Głównym celem analizy fit-gap jest określenie elementów składowych planu migracji do chmury poprzez podzielenie ich na pięć kategorii, jak pokazano poniżej:

Po przeprowadzeniu analizy luk interesariusze definiują priorytety i zakres wdrożenia, a następnie opracowują ostateczny plan implementacji, uwzględniający wszystkie wcześniejsze ustalenia.

Fit-Gap Analysis

6. Ocena ryzyka

Strategie chmurowe, uwzględniające aspekt ryzyka mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Ocena ryzyka pomaga określić i zweryfikować potencjalne problemy, a także przygotować strategie, które je złagodzą.

Zanim organizacja będzie mogła ocenić lub ograniczyć ryzyko, musi najpierw zidentyfikować możliwe zagrożenia. Nie ma niezawodnej metody identyfikacji ryzyka biznesowego, jednak firmy mogą opierać się na swoich doświadczeniach z przeszłości, aby oszacować, co może lub mogłoby się wydarzyć.

Ocena ryzyka biznesowego obejmuje określenie potencjalnych zagrożeń, a następnie podzielenie ich na dwie kategorie:

1. Ryzyko „realizacji” (ryzyko niedostarczenia wymaganych rozwiązań); np. poleganie na dostawcach, niejasny zakres realizacji, nieskoordynowane wdrożenie, słabe zarządzanie projektem itp.

2. Ryzyko „korzyści” (ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanych korzyści biznesowych); np. brak harmonizacji potrzeb firmy z pracą działu IT, standardy techniczne niedopasowane w architekturze, niespełnianie standardów bezpieczeństwa, brak wskaźników do oceny efektów biznesowych itp.

Po zidentyfikowaniu zagrożeń należy nadać im priorytety zgodnie z prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

Do każdego elementu z obu kategorii ryzyka organizacja może stworzyć macierz z warstwową analizą prawdopodobieństwa i wpływu. Taka analiza pomaga zdefiniować (i najlepiej skwantyfikować) czynniki ryzyka pod względem ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia (niskie, średnie lub wysokie), jak pokazano poniżej.

Risk Assessment Matrix

Po uszeregowaniu zagrożeń zaleca się stworzenie strategii/planu działań, które ograniczą ryzyko.

7. Plan wdrożenia

Najważniejszym celem planu wdrożenia jest wsparcie migracji do chmury realistyczną mapą wdrożenia i wynikającym z niej zaleceniom. Główne działania obejmują ocenę zależności różnych projektów przejścia do chmury, wraz z ich kosztami i korzyściami. Lista projektów z ustalonym znaczeniem dla organizacji będzie stanowić podstawę planu wdrożenia chmury.

Konkretnym efektem powstania planu wdrożenia chmury będzie:

1. Ustanowienie ram zarządzania procesem migracji do chmury, które są zgodne ze strategicznymi priorytetami biznesowymi, zasadami prowadzenia działalności, metodyką zarządzaniem projektami i politykami zarządzania danymi.

2. Rozlokowanie zasobów i zaplanowanie możliwości operacyjnych w celu spełnienia potrzeb i zapewnienia płynnego wdrożenia.

3. Sklasyfikowanie i priorytetyzacja projektów chmurowych zgodnie z sekwencją, harmonogramem i kamieniami milowymi projektu wdrożenia.

4. Określenie najlepszych praktyk i zaleceń istotnych z punktu widzenia udanego wdrożenia chmury.

5. Zaplanowanie nadzoru obejmującego zarządzanie wdrożeniem i ocenę efektywności przyjętej strategii chmurowej.

6. Zintegrowanie i udokumentowanie strategii chmurowej.

Dopasowanie strategii chmurowej

Siedem kroków opisanych powyżej prezentuje ogólnie przyjęte podejście do wdrożenia chmury. W praktyce konieczne jest dostosowanie lub rozszerzenie strategii chmurowej, a następnie ustalenie priorytetów i dopasowanie rozwiązania do kontekstu biznesowego, w którym się znajdujemy. Ważne jest jednak, aby starannie przeprowadzić zarówno analizę stanu obecnego, jak i przyszłego, aby uzyskać jasną wizję tego, jaki stan jest teraz, a jaki powinien być w przyszłości.

Wdrożenie chmury może być naturalnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Czasami trzeba wykonać więcej pracy, aby określić jasną wizję migracji do chmury, po której następuje etap określenia potrzebnej architektury IT. Prawidłowe dopasowanie strategii chmurowej do firmy wynika z praktycznej oceny dostępności zasobów i kompetencji, a także korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań chmurowych.

Kluczowe jest ustalenie priorytetów implementacji chmury zgodnie z celami i priorytetami biznesowymi. Przyjęte na etapie planowania spójne, specyficzne dla danej organizacji zasady wdrożenia chmury staną się kamieniami milowymi, przybliżającymi organizację do stworzenia udanej strategii chmurowej.

Dlaczego warto jest opracować strategię chmurową wspólnie z Avenga?

Specjaliści Avenga pomagają zbudować realną strategię chmurową, począwszy od przeprowadzenia oceny stanu obecnego (as-is) po analizę stanu pożądanego (to-be) w celu opracowania roadmapy przejścia i wdrożenia. Wspieramy naszych klientów również na etapie dostawy konkretnego rozwiązania i późniejszej jego implementacji. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć współpracę z Avenga:

 • Nie jesteśmy firmą konsultingową zajmującą się wyłącznie chmurą, dlatego możemy zaoferować bardziej dogłębną analizę wraz z doświadczeniami projektowymi i inżynieryjnymi w innych obszarach technologicznych.
 • Nie jesteśmy stronniczy wobec żadnego dostawcy chmury i możemy zaoferować uczciwe porównanie rozwiązań specyficznych dla danego dostawcy, niezależnych i hybrydowych.
 • Mamy sprawdzone kompetencje. Nasi eksperci posiadają certyfikaty wszystkich głównych dostawców chmur publicznych: AWS, Azure, GCP i Heroku.
 • Projektujemy i budujemy rozwiązania chmurowe, które umożliwiają właściwe zarządzanie danymi, tworzenie hurtowni danych, zaawansowaną analitykę oraz AI/ML.
 • Wszystkie nasze rozwiązania chmurowe idą w parze z odpowiednimi usługami DevOps. Każde dostarczane rozwiązanie jest zautomatyzowane oraz łatwe do wdrożenia, utrzymania i wycofania z użytku. Oferujemy odpowiednio skonfigurowaną infrastrukturę, określamy procesy ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz dbamy o ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa (np. DDOS i włamania).

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.