Strategia chmurowa: przewodnik na rok 2024

Strategia
chmurowa:
przewodnik
na rok 2024


Cloud strategy

Strategiczne znaczenie chmury: jak stworzyć cyfrowy ekosystem, który zapewni innowacje i wzrost.

Ze względu na duży skok techniczny w usługach IT,  chmura szybko przeszła od teorii do praktycznego znaczenia dla firm każdej wielkości i we wszystkich branżach. Ośmiu na dziesięciu respondentów badania MIT Technology Review twierdzi, że wdrożenie chmury przyniosło ich firmom innowacje i oszczędności. Jednak precyzyjny wybór dostawcy usług w chmurze (cloud service provider – CSP) i chmurowej architektury niekoniecznie musi przełożyć się na wymierne wyniki biznesowe. Aby w pełni wykorzystać tę technologię, korzystna może okazać się ponowna ocena istniejących modeli działania, procesów i kultury biznesowej. Dzięki dobrze zaplanowanej strategii chmurowej i odpowiedniej realizacji, organizacje mogą wykorzystać wszechstronność chmury do napędzania zrównoważonego wzrostu. Okno możliwości jest coraz szerzej otwarte. Oto jak je wykorzystać.

Czym jest strategia chmurowa?

Strategia chmurowa to firmowy plan na wdrożenie i wykorzystanie usług i zasobów dostępnych w chmurze obliczeniowej. Może ona obejmować następujące kluczowe elementy: plan przejścia do chmury, ocenę modelu usług w chmurze, ocenę dostawcy usług w chmurze, zarządzanie chmurą i modernizację aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, strategia chmurowa umożliwia firmie przyjęcie chmury obliczeniowej w sposób systematyczny i dobrze zarządzany. Spójna strategia chmurowa ma na celu:

 • Określenie działań, ról i obowiązków w celu przyspieszenia wdrożenia chmury
 • Zapewnienie przedsiębiorstwu ram decyzyjnych do oceny możliwości w chmurze
 • Stworzenie planu wdrożenia chmury
 • Określenie celów, środków i kluczowych inicjatyw, które będą napędzać integrację z chmurą i realizację zadań

Rodzi to również szereg pytań, w tym:Strategia chmurowaSolidna strategia chmurowa uwzględnia, że chmura to nie tylko kwestia IT, ale szersza transformacja biznesowa. Zasadniczo chmura umożliwia nowe sposoby tworzenia wartości dodanej i obsługi klientów. W ten sposób strategia zakorzeniona zarówno w praktyce, jak i w otwartości na zmiany pozwala przedsiębiorstwom dostosowywać się do nowych przypadków użycia i ewoluować wraz ze stale rosnącym potencjałem chmury.

Dlaczego ważne jest stworzenie strategii chmurowej?

Przemyślana strategia chmurowa zapewnia istotną wartość strategiczną, która wykracza daleko poza korzyści taktyczne, takie jak szybsze uruchamianie serwerów. Zapewnia zgodność pomiędzy celami chmury a nadrzędnymi celami biznesowymi i umożliwia przedsiębiorstwom budowanie środowisk chmurowych z myślą o celach ostatecznych, zamiast stosowania podejścia wycinkowego. Jak podkreśla badanie Deloitte z 2022 r., inwestycje w technologię chmury przynoszą korzystne wyniki w zakresie kluczowych celów biznesowych (patrz rys. 1). Główne kierunki rozwoju to większa wydajność i elastyczność, wzrost przychodów i optymalizacja kosztów.Deloitte report about Rysunek 1. Według raportu Deloitte chmura ma zdecydowanie pozytywny wpływ na różne obszary działalności.

Skuteczna strategia chmurowa wymaga dużego zaangażowania w kwestii metod wdrażania, modeli administrowania i zarządzania finansami. Przedsiębiorstwa z dojrzałym zarządzaniem chmurą mogą zachować równowagę między innowacyjnością a ryzykiem, podczas gdy dobrze zaprojektowane strategie pomagają zarządzać złożonością środowisk wielochmurowych.

Bez strategii chmurowej organizacja może próbować dokonywać wielu wyborów, które często są ze sobą sprzeczne i nie prowadzą firmy do osiągnięcia ważnych celów korporacyjnych. W przypadku braku strategii chmurowej firma nie będzie w stanie odpowiednio skoncentrować się na kluczowych wyzwaniach, które należy podjąć.

Jak opracować strategię chmurową: schemat działania

Kolejne akapity tworzą szczegółowy przewodnik, który krok po kroku pomoże w opracowaniu strategii chmurowej. Jest to podstawowy zarys działań związanych ze strategią chmurową, ale głębię i dokładność analizy można dostosować do potrzeb organizacji.

1. Analiza bieżącego stanu biznesu

Na tym etapie analizy konieczne jest uchwycenie kontekstu biznesowego w skali makro. Głównym rezultatem bieżącej analizy kontekstu biznesowego jest ustalenie kierunku działania firmy i zdefiniowanie potrzeb chmurowych, których będzie dotyczyć strategia. Bez wątpienia mogą istnieć luki między obecnymi możliwościami a tymi, które są potrzebne do wdrożenia chmury w firmie.

Narzędzia i techniki przydatne do analizy kontekstu biznesowego to:

 • Burze mózgów z udziałem interesariuszy, decydentów i specjalistów IT jako sposób na ustalenie zakresu i ocenę wpływu wdrożenia chmury.
 • Analiza SWOT (Mocne i Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia) zastosowana do oceny strategii chmury może być wykorzystana do stworzenia wzorca różnych modeli wdrażania chmury i tego, w jaki sposób mogą one zaspokajać potrzeby biznesowe. Analiza SWOT pomaga również ocenić obecny system informatyczny [IS] oraz wykorzystać jego mocne strony i możliwości w celu wyeliminowania słabości i zagrożeń.
 • Analiza łańcucha wartości pomaga określić, jakie są podstawowe działania, które tworzą największą wartość dla klienta oraz czy chmura poprawia skuteczność i wydajność procesów.
 • Analiza PESTEL jest kolejnym skutecznym narzędziem do identyfikacji sił zewnętrznych, z którymi ma do czynienia organizacja, jak pokazano na poniższym obrazku.

PESTEL framework

2. Identyfikacja celów biznesowych

Dobrze zdefiniowane cele biznesowe, ze zmiennymi strategicznymi i taktycznymi, wyznaczają kierunek strategii chmurowej. W krótkim czasie zaczynają wywierać wymierny wpływ na biznes i prowadzą do oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Na przykład firmy, które inwestują znaczne środki w infrastrukturę cyfrową, zazwyczaj chcą osiągnąć jeden lub kilka z następujących celów biznesowych:

 • Szybkie wprowadzanie nowych usług lub produktów
 • Redukcja kosztów
 • Większa sprawność operacyjna
 • Pozyskanie lub utrzymanie nowych klientów
 • Usprawnienie procesów decyzyjnych
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Ponadto na tym etapie kluczowe jest zrównoważenie krótkoterminowych korzyści z długoterminową wizją strategiczną. Dla przykładu, firma może planować migrację swojej bazy danych klientów do chmury w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w celu osiągnięcia krótkoterminowych oszczędności i zwiększenia dostępności. Jednak długoterminową wizją może być pełne wykorzystanie analityki chmurowej i usług AI na tych danych, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę klientów i zwiększyć sprzedaż.

Dowiedz się, jak zbudowaliśmy zaawansowany system zarządzania flotą dla firmy Intel. Historia sukcesu

3. Ocena obecnej architektury IT i gotowości do pracy w chmurze

Gdy cele biznesowe są jasne, firmy przeprowadzają ocenę swoich obecnych architektur IT, systemów i procesów. Analiza ta ujawni szczegóły dotyczące tego, które obciążenia i dane mogą być kandydatami do migracji do chmury w oparciu o cele biznesowe i wykonalność techniczną. Kluczowymi obszarami do rozważenia są:

 • Inwentaryzacja bieżących lokalnych serwerów, oprogramowania, baz danych i infrastruktury
 • Współzależności między starszymi systemami i danymi
 • Zgodność z prawem i wymogi regulacyjne dla różnych zbiorów danych
 • Poziom wysiłku potrzebnego do refaktoryzacji aplikacji monolitycznych do natywnej architektury chmurowej
 • Ocena potrzeb w zakresie opóźnień aplikacji podczas przechodzenia z rozwiązań lokalnych do chmury
 • Analiza bieżących wydatków na kolokację centrum danych, konserwację sprzętu i personel IT
 • Prognozowanie przyszłych potrzeb i rozwoju infrastruktury

Analiza ta powinna określić, które systemy można po prostu wziąć i przenieść do chmury „tak jak jest”, które należy zmodernizować, a które powinny pozostać na miejscu. Cały ten proces wymaga inwentaryzacji aplikacji biznesowych i zadań, które obecnie obsługuje dotychczasowa infrastruktura, a także ustalenie ich wzajemnych zależności.

Następnie zespół ds. chmury skategoryzuje zadania w oparciu o takie cechy, jak bezpieczeństwo, zgodność z regulacjami i inne wymagania architektoniczne, aby wyjaśnić, czy nadają się one do hostingu w chmurze. Należy pamiętać, że wszelkie starsze aplikacje, które są monolityczne i ściśle powiązane, mogą wymagać znacznego wysiłku, aby przekształcić je w natywne mikrousługi w chmurze. Istnieją inne przydatne strategie migracji, w tym re-hosting (lub „lift-and-shift”), re-platforming, re-factoring i/lub ponowne budowanie systemów zoptymalizowanych pod kątem chmury.

Stworzona przez McFarlana macierz zadań IT jest wygodną techniką, pomocną w definiowaniu: obecnych, strategicznych, przejawiających wysoki potencjał lub kluczowych operacyjnych systemów wsparcia w chmurze. Określa ona strategiczny wpływ aplikacji IT, w naszym przypadku usług w chmurze, na obecną i przyszłą konkurencyjność branży. Całą istniejącą infrastrukturę w firmie można skategoryzować zgodnie z macierzą zadań IT McFarlana.McFarlan IT portfolio gridW ramach tej struktury aplikacje podzielono na cztery podkategorie: strategiczną, o wysokim potencjale (dochodową), o kluczowym znaczeniu operacyjnym i wspierającą. Systemy strategiczne zapewniają przewagę konkurencyjną, np. portal dla klientów. Systemy o wysokim potencjale mogą w przyszłości przynieść nowe możliwości, takie jak platformy IoT. Kluczowe systemy operacyjne obsługują podstawowe funkcje biznesowe, takie jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Systemy wsparcia zapewniają infrastrukturę i usługi. Mapowanie obecnych systemów w tej macierzy pomaga określić priorytety w migracji do chmury.

4. Wybór dostawcy usług w chmurze (CSP)

Główni dostawcy usług w chmurze oferują doskonałą infrastrukturę, jednak różnią się strategiczną wizją. Na przykład AWS wyróżnia się najszerszym zakresem usług IaaS/PaaS, a Google Cloud najnowocześniejszymi możliwościami uczenia maszynowego (ML), podczas gdy Microsoft Azure zapewnia ścisłą integrację z ekosystemem Microsoft 365. Aby podjąć właściwą decyzję, firmy powinny oceniać plany swoich dostawców przez pryzmat własnych planów transformacji cyfrowej.

Zasadniczo rozwijające się technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja (AI), blockchain, lub obliczenia kwantowe, mogą ukierunkować wybór pod kątem przyszłych potrzeb (patrz rys. 2). Istotne jest również dopasowanie kulturowe: niektóre organizacje mogą wyżej stawiać inżynierski etos Google niż znane z Microsoft nastawienie na sprzedaż dla przedsiębiorstw. Należy również ocenić czynniki kosztowe, ryzyka związane z uzależnieniem od jednego dostawcy i dopasowanie umiejętności technicznych.Deloitte chRysunek 2. Deloitte podkreśla, że w każdej z pięciu kategorii zachowań większość firm wykorzystuje technologię chmurową do analizy danych i zarządzania nimi, inżynierii oprogramowania, cyberbezpieczeństwa w chmurze oraz, między innymi, sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego.

Wiele przedsiębiorstw opowiada się za multichurowością. W praktyce korzystanie z wielu platform chmurowych jest tak powszechne, że 85% firm korzysta z dwóch lub więcej chmur, a jedna czwarta z pięciu lub więcej – donosi Wall Street Journal. W scenariuszu wielochmurowym najważniejsze jest przyporządkowanie dostawców do konkretnych obciążeń w oparciu zarówno o parametry techniczne, jak i dopasowanie biznesowe. Przykładowo, firma świadcząca usługi finansowe może chcieć AWS dla aplikacji natywnych dla chmury, Microsoft dla starszych aplikacji .NET, a Google dla AI. Co więcej, projektowanie pod kątem możliwości przeniesienia zapobiega uzależnieniu od jednego dostawcy. Nasza rekomendacja brzmi: wybierając dostawcę należy myśleć nie tylko o podstawowych funkcjach IaaS/PaaS, ale także o przyszłych innowacjach, rozwoju i możliwościach partnerstwa.

5. Ocena ryzyka i wyzwań

Kiedy organizacje wdrażają rozwiązania chmurowe, mogą być narażone na zwiększone ryzyko ze względu na nakładające się na siebie granice zaufania między organizacją a dostawcami usług w chmurze. Podczas gdy wcześniej organizacja miała pełną kontrolę nad infrastrukturą i danymi, to po wejściu do chmury musi polegać też na dostawcy usług, co wiąże się ze współdzielonym ryzykiem (patrz rys. 3). Dostawcy usług w chmurze, aby zarządzać infrastrukturą i danymi, wymagają szerokiego dostępu, dlatego też niezbędne jest zapewnienie silnej jego kontroli i dokładnego monitorowania – podkreśla raport Deloitte.Deloitte report

Rysunek 3. Zgodnie z raportem Deloitte firmy mogą spodziewać się wielu wyzwań podczas wdrażania chmury.

Co więcej, migracja do chmury może zmniejszyć kontrolę nad zarządzaniem operacyjnym, ponieważ organizacje muszą przestrzegać zasad określonych przez dostawców usług w chmurze, a nie wewnętrznych zasad IT. W porównaniu do rozwiązań lokalnych organizacjom trudniej jest ocenić i kontrolować takie czynniki jak: wydajność, dostępność i bezpieczeństwo w chmurze. Istnieje kilka sposobów na to, żeby firmy mogły złagodzić te zagrożenia i wyzwania, a mianowicie:

 • Przeprowadzenie due diligence potencjalnych dostawców usług w chmurze
 • Wdrożenie silnych mechanizmów kontroli zarządzania tożsamością i dostępem do środowisk chmurowych
 • Korzystanie z narzędzi bezpieczeństwa w chmurze, takich jak brokerzy zabezpieczeń dostępu do chmury, w celu egzekwowania zasad bezpieczeństwa
 • Projektowanie aplikacji w taki sposób, aby wykorzystać natywne dla chmury funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapory sieciowe, separacja danych i kontrola dostępu
 • Ustanowienie procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w przypadku awarii lub utraty danych
 • Tworzenie procedur zarządzania związanych z operacjami w chmurze, optymalizacją kosztów, zgodnością z przepisami i zarządzaniem ryzykiem
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie odpowiednich protokołów bezpieczeństwa w chmurze, aby zachowywali czujność

Migracja systemów i danych do chmury może zasadniczo zmienić stan bezpieczeństwa organizacji i jej zgodności z przepisami. Kwestie związane z ryzykiem i zgodnością z przepisami powinny stać się głównymi filarami strategii chmurowej. To z kolei powinno wskazywać narzędzia i procesy potrzebne do zapewnienia wrażliwym systemom i danym możliwości oceny sytuacji i sprawowania nad nimi kontroli.

6. Określenie prywatności i suwerenności danych oraz sposobu zarządzania nimi

W miarę jak organizacje przenoszą dane i zadania do chmury, kluczowego znaczenia nabiera odporność stosowanych polityk i procedur zarządzania danymi w celu zachowania prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Kluczową kwestią jest utrzymanie suwerenności danych, jako zasady, zgodnie z którą organizacja zachowuje prawo własności do swoich danych, nawet jeśli są one przechowywane w infrastrukturze stron trzecich. Aby odpowiednio zająć się tą kwestią, firmy mogą podjąć następujące działania:

 • Dokonanie przeglądu aktualnych przepisów i regulacji, dotyczących prywatności danych, które mają zastosowanie w organizacji, takich jak: ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych (CCPA), ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) oraz przepisy branżowe. Zrozumienie pełnego zakresu wszelkich wymogów zgodności z przepisami.
 • Klasyfikacja typów danych i poziomów wrażliwości. Określ, które zestawy danych zawierają dane osobowe, dane finansowe, własność intelektualną lub inne wrażliwe informacje, wymagające dodatkowych środków ostrożności.
 • Wdrożenie kontroli dostępu i szyfrowania w celu ochrony danych w spoczynku i podczas ich przesyłania. Kontroluj dostęp poprzez zarządzanie tożsamością i uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Szyfruj dane na serwerach w chmurze i podczas przesyłania przez sieci.
 • Ustanowienie jasnej jurysdykcji nad danymi. Uwzględnienie wymogów suwerenności danych w celu zagwarantowania, że wrażliwe dane są przechowywane w dozwolonych lokalizacjach geograficznych i zgodnie z przepisami.
 • Zdefiniowanie zasad przechowywania danych, które są zgodne z obowiązkami wynikającymi z przepisów. Tworzenie harmonogramów usuwania danych po upływie okresów przechowywania.

W tym kontekście rozproszony model suwerenności danych może znacznie poszerzyć zarządzanie danymi w chmurze. Zakłada on przechowywanie danych w rozproszonych regionach i strefach chmury oraz wykorzystuje zastrzeżone formaty danych w celu dodania dodatkowej warstwy ochrony prywatności i własności intelektualnej („Intellectual Property”, IP). Takie rozproszone podejście zmniejsza zależność od jednego dostawcy, ułatwiając migrację danych. Dzięki temu uzyskuje się większą kontrolę organizacyjną, bezpieczeństwo i suwerenność nad danymi w zewnętrznych środowiskach chmurowych.

7. Koncentracja na bezpieczeństwie chmury i cyberbezpieczeństwie

Kluczowe elementy każdej strategii chmurowej muszą obejmować bezpieczeństwo chmury i cyberbezpieczeństwo. Tradycyjne zabezpieczenia obwodowe nie są już wystarczające, ponieważ infrastruktura, dane i aplikacje znajdują się na współdzielonych platformach chmury publicznej. Zamiast nich organizacje powinny wprowadzić ścisłą kontrolę dostępu i środki ochrony danych. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 • Scentralizowane zarządzanie tożsamością i dostępem stanowi podstawę do nadawania dostępu tylko na określony czas (just-in-time) i z minimalnymi uprawnieniami (least-privileged). Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zapewnia weryfikację tożsamości użytkownika, podczas gdy jego uprawnienia są ograniczone poprzez kontrolę dostępu opartą na rolach.
 • Narzędzia ochrony danych, takie jak szyfrowanie, tokenizacja i zarządzanie prawami, powinny być stosowane zgodnie z poziomami klasyfikacji. Zadania powinny być przenoszone do chmury publicznej tylko po rygorystycznych kontrolach bezpieczeństwa. Wzorce niezmienności infrastruktury sprawiają, że zasoby w chmurze są łatwiejsze do obrony.
 • Podejścia natywne do chmury, takie jak DevSecOps i infrastruktura jako kod (IaC) sprawiają, że kwestie bezpieczeństwa przenikają do projektowania i dostarczania aplikacji. Ciągłe monitorowanie konfiguracji i analityka pomagają wcześnie identyfikować błędne konfiguracje.
 • Zaawansowane plany reagowania na incydenty obejmują analizę opartą na chmurze i organizację pracy, której celem jest szybkie opanowanie naruszeń. Przepisy dotyczące przywracania systemu po awarii koncentrują się w szczególności na przywracaniu danych i procesów w chmurze z kopii zapasowych.
 • Bieżące zarządzanie stanem bezpieczeństwa w chmurze i audyty zgodności z regulacjami potwierdzają, że konfiguracje są zgodne z najlepszymi praktykami, zasady są egzekwowane, a standardy regulacyjne są spełnione.

Zero zaufania to kolejny kluczowy sposób na poprawę bezpieczeństwa organizacji. Stało się ono wiodącym modelem bezpieczeństwa dla chmury. W przeciwieństwie do starszych zabezpieczeń opartych na obwodach, podejście to zakłada, że wszyscy użytkownicy i wszystkie procesy mogą być potencjalnie zagrożone. Wymusza ono ciągłą weryfikację tożsamości i stanu urządzeń przed przyznaniem najmniej uprzywilejowanym dostępu do zasobów. Odbywa się to poprzez mikrosegmentację, szczegółowe uprawnienia na sesję oraz oparty na analizie monitoring aktywności użytkowników i anomalii. Dzięki zasadzie zerowego zaufania „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj” organizacje mogą zminimalizować płaszczyzny ataku i powstrzymywać zagrożenia, które przedostaną się przez granice.

8. Zrównoważony rozwój dzięki chmurze

Integracja zasad środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) ze strategiami przetwarzania danych w chmurze stała się kluczową kwestią dla przedsiębiorstw. Trend ten odzwierciedla coraz szersze uznanie potencjału technologii chmury obliczeniowej do osiągania pozytywnych wyników w zakresie ochrony środowiska. W istocie, większość respondentów badania MIT Technology Review wykorzystuje chmurę obliczeniową jako sposób na przestrzeganie zasad ESG. Oto szczegółowe spojrzenie na sposób, w jaki firmy nadają priorytet swoim zasobom opartym na chmurze, aby uzyskać lepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska:ESG goals, according to the MIT Technology ReviewRysunek 4. Według badania MIT Technology Review Insights z 2023 r. firmy korzystają z chmury obliczeniowej, aby osiągnąć swoje cele ESG.

Co ciekawe, według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, chmura obliczeniowa, wraz z innymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i najbardziej sieciowe rozwiązania z technologią 5G, może wygenerować do 8% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2050 roku. Redukcja ta wynika ze wzrostu wydajności i optymalizacji zasobów, jaką umożliwia infrastruktura chmury, a także rosnącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania centrów danych.

Tymczasem chmura zapewnia firmom potężne możliwości śledzenia postępów w realizacji celów ESG w oparciu o ogromne ilości danych. W przypadku wskaźników środowiskowych, takich jak emisje, energia, zużycie wody i odpady, czujniki IoT będące na wyposażeniu fabryk i linii produkcyjnych, pojazdy i sprzęt mogą przesyłać dane do chmury w czasie rzeczywistym. Narzędzia analityczne w chmurze mogą następnie korelować dane z czujników, identyfikować trendy i anomalie oraz generować raporty zrównoważonego rozwoju w celu wykazania poprawy wydajności środowiskowej.

9. Implementacja mapy drogowej chmury i obserwacja wyników

Dzięki przejrzystym celom biznesowym, ocenie architektury i wyborowi dostawcy, firmy mogą opracować kompleksowy plan wdrożenia migracji do chmury. Podejście to obejmuje etapowe wdrażanie projektów w celu osiągnięcia docelowych wyników biznesowych. Pomyślne wdrożenie chmury wymaga szczegółowego zaplanowania projektu i odpowiednich zasobów. Co więcej, firmy powinny opracować nowe struktury organizacyjne, modele zarządzania personelem i procesy pracy, aby zarządzać nowym modelem operacyjnym w chmurze.

Współpraca międzyfunkcyjna zespołów biznesowych i technicznych ma kluczowe znaczenie dla harmonizacji priorytetów i celów. Szczegółowe planowanie projektu powinno uwzględniać realistyczne ramy czasowe, budżety, zasoby, szkolenia i zarządzanie zmianą, co jest wymagane na każdym etapie. Poza tym, szczegółowa strategia komunikacji jest niezbędna do informowania wszystkich interesariuszy o postępach i zmieniających się potrzebach. Regularne sesje szkoleniowe powinny przekazywać pracownikom umiejętności związane z chmurą w miarę postępów w jej wdrażaniu. Dzięki szczegółowemu i etapowemu planowaniu, specjaliści IT mogą z sukcesem przeprowadzić proces migracji do chmury.

Pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) i wartości osiągniętej dzięki wdrożeniu chmury może być trudny, ale ma kluczowe znaczenie dla firm. Co ciekawe, 82% firm z badania MIT Technology Review potwierdza, że ocenia swoje inwestycje w technologię chmury (patrz rys. 5). Według McKinsey firma wdrażająca obecnie technologię chmury ma potencjał, aby osiągnąć średnio 180% zwrotu z inwestycji w ramach korzyści biznesowych. Jednak zaledwie mniejszość firm zbliża się do osiągnięcia aż takich zysków.MIT Technology review reports

Rysunek 5. Z raportu MIT Technology wynika, że większość organizacji śledzi swoje postępy związane z wdrażaniem chmury. 

Niektóre z wymiernych efektów obejmują oszczędności kosztów wynikające z rezygnacji z infrastruktury lokalnej i zmniejszenia ogólnych kosztów centrum danych, poprawę produktywności personelu i szybkości dostarczania nowych produktów lub funkcji, wzrost przychodów dzięki szybszemu wprowadzaniu produktów na rynek lub skróceniu czasu przestojów systemu. Monitorowanie tych wskaźników przed i po migracji do chmury pokaże korzyści operacyjne.

Ankiety, które służą do zbierania opinii klientów i pracowników na temat satysfakcji przed i po wdrożeniu chmury, mogą również pomóc w ilościowym określeniu korzyści. Szczegółowe śledzenie wydatków na chmurę w porównaniu z wydatkami kapitałowymi i unikniętymi kosztami operacyjnymi tworzy podstawy do analizy zwrotu z inwestycji. Organizacje powinny przyjąć wnikliwe podejście, obejmujące zarówno twarde dane, jak i niepotwierdzone dowody, aby uzyskać pełny obraz korzyści płynących z chmury. Ustanowienie przejrzystych zasad pomiaru ROI przed wdrożeniem chmury również pomaga w tej ocenie.

10. Zwracanie uwagi na nowe możliwości

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga od firm uważnego śledzenia szybko pojawiających się innowacji w zakresie usług w chmurze. Oznacza to zwracanie uwagi na chmurową ofertę w zakresie oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy jako usługi (PaaS) i infrastruktury jako usługi (IaaS). W ten sposób firmy mogą rozpoznawać funkcje, które będą napędzać cyfrową transformację procesów, analizy danych, doświadczeń klientów i rozwoju produktów. Mogą na przykład przeprowadzić weryfikację koncepcji (Proof of Concept, PoC) w usługach o wysokim potencjale zyskowności i zintegrować te najbardziej obiecujące z wewnętrznymi systemami za pośrednictwem interfejsów API w chmurze, aby zwiększyć automatyzację i wydajność. Organizacje wyposażone w najnowsze innowacje w chmurze mogą osiągnąć strategiczną przewagę konkurencyjną.

Chmura ułatwia również gromadzenie, normalizację i udostępnianie ogromnych zbiorów danych, wymaganych do trenowania i ulepszania modeli sztucznej inteligencji. Dzięki 5G i światłowodom chmura odgrywa główną rolę w dostarczaniu kluczowej infrastruktury sieciowej i usług, które zapewniają ultraszybkie prędkości i łączność o niskim opóźnieniu. Globalna skala wiodących dostawców usług w chmurze pokrywa się z szeroką dystrybucją geograficzną wymaganą dla sieci 5G. W przypadku przetwarzania brzegowego główne chmury publiczne oferują usługi rozproszone do lokalnego wdrażania procesów i koordynowania ich z centrami danych w chmurze.

Jak wybrać model wdrażania chmury?

W tym miejscu chcielibyśmy powrócić do jednego z najważniejszych wyborów na drodze do chmury: sposobu wyboru modelu wdrożenia. Zazwyczaj organizacje mogą wybrać model wdrożeniowy lub kombinację modeli, które oferują odpowiednią równowagę między kontrolą, elastycznością i kosztami dla ich zadań i celów. Wśród podstawowych modeli wdrażania chmury obliczeniowej znajdują się środowiska publiczne, prywatne, hybrydowe i wielochmurowe. Każde z nich oferuje unikalne korzyści i kwestie, jak pokazano w poniższej tabeli:model wdrażania chmuryWybór odpowiedniego modelu chmury powinien opierać się na starannej ocenie czynników związanych z bezpieczeństwem, wydajnością, kosztami i możliwościami technicznymi. W przypadku organizacji z wysoce wrażliwymi danymi lub regulowanymi procesami, preferowany może być model prywatny lub hybrydowy, aby zachować ściślejszą kontrolę nad danymi i spełnić wymogi zgodności z przepisami. Chmura prywatna sprawia również, że dane są bliżej użytkowników końcowych, co redukuje opóźnienia.

Chmura publiczna oferuje niemal nieograniczoną skalowalność i automatyzację, ale mniejsze możliwości kontroli i konfiguracji. Jej model pay-as-you-go zmniejsza koszty początkowe, ale mogą pojawić się obawy o bezpieczeństwo danych we współdzielonym środowisku typu multi-tenant. Chmura hybrydowa zapewnia równowagę, w której kluczowe procesy pozostają lokalne, podczas gdy dodatkowe zasoby są w razie potrzeby przenoszone do chmury publicznej; wadą jest złożoność łączenia obu środowisk.

Zrozumienie czynników związanych z potrzebami w zakresie skalowalności, kontroli, kosztów, charakterem zadań i wewnętrzną wiedzą specjalistyczną pomaga określić, czy przy migracji aplikacji do chmury najbardziej sensowny jest pojedynczy model, czy też ich kombinacja. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia, co raczej zmusza do dokładnej analizy zarówno wymagań technicznych, jak i biznesowych.

Kluczowe wnioski i zalecenia

Przemyślana strategia w połączeniu z etapową realizacją to właściwy sposób na przejście do chmury. Pozwala to organizacjom testować obciążenia w chmurze, radzić sobie z wyzwaniami związanymi z integracją systemów i wzmacniać kompetencje organizacyjne. Mając odpowiednią strategię i wizję, firmy mogą migrować starsze systemy, tworzyć nowe aplikacje natywne dla chmury i zmieniać modele działania.

Zwiększ swoje możliwości w chmurze z Avenga. Znajdź wiedzę niezbędną do wprowadzania innowacji: skontaktuj się z nami.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.