Realizacja strategii podatkowej 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ AVENGA IT PROFESSIONALS SP. Z O.O. ZA 2022 ROK

Avenga IT Professionals sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
Polska

Ogólna strategia Spółki skoncentrowana jest na osiąganiu coraz to lepszych wyników i dostarczaniu obecnym i przyszłym klientom usług IT na najwyższym poziomie, które cechuje innowacyjność, konkurencyjność i niepowtarzalność. Spółka na co dzień tworzy nowe rozwiązania IT, dostarcza wysokiej jakości usługi doradcze oraz rozwiązania technologiczne nakierowane na transformację biznesu, stawiając sobie za cel m.in. wypracowywanie zysku i prawidłowe jego opodatkowanie, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Niezależnie od powyższego, Spółka zarządza funkcjami podatkowymi w sposób odpowiedzialny, transparentny, etyczny i uczciwy, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej celem, poza stałym wzrostem długoterminowej wartości, jest także wkład własny w wydatki publiczne oraz ogólny dobrobyt społeczeństwa, poprzez zapłatę podatków.

MISJA i CELE

 • Ostrożność, uczciwość i transparentność we wszystkich rozliczeniach podatkowych, przejawiające się przestrzeganiem obowiązujących przepisów i ujawnianiem wymaganych prawem informacji
 • Wprowadzanie i bieżące monitorowanie odpowiednich systemów, procesów i mechanizmów kontroli, w celu zapewnienia prawidłowego naliczania i ewidencjonowania zobowiązań i należności podatkowych
 • Odpowiedzialne podejście do planowania podatkowego, w rezultacie którego Spółka nigdy nie podejmuje agresywnego lub sztucznego planowania podatkowego
 • Rola odpowiedzialnego płatnika podatków na terytorium RP
 • Otwartość na współpracę z organami podatkowymi
 • Dzielenie się ze społeczeństwem własnymi osiągnięciami, zyskami celem zwiększenia jego dobrobytu
 • Dbałość o reputację jako wiarygodnego i uczciwego partnera, podatnika i płatnika – odpowiedzialnego za pracowników, kontrahentów i obywateli
 • Należyta staranność przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, rozliczanie i płacenie podatków w terminie.

Zatem, celem Spółki jest konsekwentne przestrzeganie przepisów prawa i postępowanie w sposób legalny, transparentny, uczciwy i etyczny. To podejście pozostaje niezmienne, w tym także w zakresie rozliczania i płacenia podatków.

Przestrzegając przepisów, płacąc kwotę podatków we właściwym miejscu i czasie, Spółka zawsze ujawnia istotne fakty i okoliczności zdarzeń, organom podatkowym – m.in. w zakresie ubiegania się, korzystania z ulg i preferencji przewidzianych prawem, a w tym z ulgi B+R.

SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. „APETYT NA RYZYKO PODATKOWE” 

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania celem ograniczenia ryzyka podatkowego, a tym samym określa się mianem podatnika o niskiej skłonności do ryzyka (deklaruje niski apetyt na ryzyko podatkowe).

Działając zawsze zgodnie z literą prawa, identyfikując potencjalne ryzyka i zagrożenia korzysta z wiedzy i doświadczenia własnych pracowników – specjalistów oraz zewnętrznych doradców podatkowych, nieustannie usprawniając wewnętrzne procesy kontroli.

Planując i podejmując określone działania gospodarcze, pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe Spółki starają się najpierw analizować i przewidywać konsekwencje podatkowe i związane z tymi działaniami, ryzyka podatkowe.

Kluczową kwestią jest zatem identyfikacja ryzyk podatkowych, związanych ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi oraz ich interpretacja na poziomie aktów wydawanych przez organy podatkowe, a także linii orzeczniczej polskich sądów administracyjnych.

W tym zakresie Spółka restrykcyjnie podchodzi do wszelkich zmian wpływających na obowiązki podatkowe i wynikające z nich zobowiązania. Jednocześnie zapewnia kadrze zarządzającej oraz podległym jej pracownikom, w szczególności odpowiedzialnym za obszar finansowo – księgowy, szkolenia oraz korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów, świadczących usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Ponadto, Spółka na stałe współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego.

W tym zakresie zaangażowanie kierownictwa Spółki, a przede wszystkim działów finansowo – księgowych, pozwala na świadome i odpowiedzialne podejście do obowiązków podatkowych oraz identyfikację i zrozumienie pojawiających się ryzyk.

Nieodłącznym elementem procesów funkcjonujących w Spółce, jest założenie wypełniania zobowiązań podatkowych w terminie oraz w kwotach należnych, wynikających z rzeczywistej treści zdarzeń gospodarczych oraz deklarowanie i wpłacanie kwot należnych podatków w terminach wynikających z przepisów prawa.

Ponadto, Spółka w swoich wewnętrznych procesach kładzie nacisk na obowiązki kierownictwa oraz pracowników działów finansowo–księgowych, na identyfikację zdarzeń wymagających raportowania do właściwych organów podatkowych, co stanowi poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, przejaw celu jakim jest zachowanie przejrzystości w relacji z organami podatkowym.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym, którego celem jest ograniczenie do minimum tego ryzyka, odbywa się poprzez:

− Pracę doświadczonych i stale podnoszących swoje kwalifikacje pracowników i współpracowników Spółki, zaangażowanych w ciągły rozwój zawodowy;

− Przestrzeganie i ostrożnościowe podejście do obowiązujących przepisów oraz wymogów dotyczących ujawniania informacji;

− Wypełniania obowiązków związanych z przygotowaniem i wypełnianiem deklaracji podatkowych, dokonywania płatności, odpowiadania na pytania organów podatkowych oraz wypełniania wszelkich ustawowych obowiązków, włączając w to informacje o osobach trzecich; − Przestrzeganie wewnętrznych procedur, polityk i instrukcji oraz okresowe kontrole i ich modyfikacje;

− Bieżącą współpracę z zewnętrznymi doradcami podatkowymi;

− Zaangażowanie Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla przy podejmowaniu istotnych decyzji w obszarze podatków;

− Przestrzeganie wysokich standardów, zgodnie z wewnętrznymi zasadami etyki.

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI 

Spółka stara się utrzymywać dobre relacje z organami podatkowymi, oparte na zaufaniu, konstruktywnym dialogu i zaangażowaniu, działając w sposób otwarty i transparentny, celem uzyskania pewności podatkowej w warunkach niejasnych przepisów i często niejednoznacznej ich wykładni. Spółka reaguje na każde wezwanie organu podatkowego, składa wyjaśnienia, korekty deklaracji, itp. i zawsze okazuje gotowość do współpracy i uzasadnienia swojego stanowiska.

Niniejszym Spółka przedkłada informację o realizacji strategii podatkowej przez AVENGA IT PROFESSIONALS Sp. z o.o. za 2022 rok, z uwzględnieniem przesłanki zachowania tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaganych w relacjach biznesowych oraz dla zachowania bezpieczeństwa prawno-gospodarczego Spółki, co stanowi wypełnienie obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, wynikającego z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na poziomie organizacji, Spółka wypracowała wewnętrzne procesy oraz wdrożyła sformalizowane procedury opisujące zasady zmierzające do prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności odnoszonych do płacenia podatków w terminach przepisanych i wysokości wynikającej z rzeczywistego i ekonomicznie uzasadnionego następstwa zdarzeń gospodarczych.

W 2022 r. (a także w latach poprzednich), Spółka podjęła się zaplanowania i rozpoczęła odpowiednie działania mające na celu wywiązanie się z nowych obowiązków sprawozdawczych, a kwestię zarządzania funkcją podatkową traktuje priorytetowo i odpowiedzialnie.

1. Informacje o stosowanych przez podatnika:

1.1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

Spółka nieustannie uskutecznia mechanizmy kontroli i eliminacji potencjalnych zagrożeń w przebiegu procesów związanych z zarządzaniem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W 2022 r. w Spółce funkcjonowało już wiele procesów, mniej lub bardziej sformalizowanych, a w tym w obszarach wymagających szczególnej ostrożności, wrażliwości na ryzyko i pomyłki, Spółka posiadała także sformalizowane procedury i instrukcje postępowania, zapewniające najbardziej efektywne i prawidłowe wypełnianie funkcji podatkowych, wspierające zarządzanie zagadnieniami podatkowymi w organizacji w sposób spójny i kompleksowy, na bazie szerszego planu i założeń.

W procesach służących identyfikacji zdarzeń gospodarczych, związanych z nimi skutków i obowiązków podatkowych, wypełnianiu i nadzorze nad wypełnianiem tych obowiązków, a także we wspieraniu funkcji podatkowych w Spółce – uczestniczą zarówno Członkowie Zarządu jak i Pracownicy niemalże na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej:

 • Członkowie Zarządu
 • Dyrektor Finansowy
 • Główny Księgowy
 • Z-ca Głównego Księgowego
 • Kierownik Działu Kadr i Płac
 • pozostali, np. pracownicy Działu Operacyjnego Finansów, Działu Księgowości, Działu Kadr i Płac, Działu Kontrolingu, Działu wsparcia Sprzedaży, Opiekun Klienta.

W 2022 r. w Spółce funkcjonowały zarówno sformalizowane procedury, jak też mniej sformalizowane, ale wypracowane i na bieżąco usprawniane procesy.

Są to procesy związane z zasadą dochowania należytej staranności, których zasadniczym celem jest wykonywanie czynności warunkujących poprawność i terminowość rozliczeń podatkowych, które pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z:

 • nieprawidłowym rozliczeniem podatków,
 • nieterminową zapłatą należnych podatków,
 • przedmiotem transakcji (np. objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności „MPP”);
 • podmiotem – stroną transakcji (np. poprzez identyfikację podmiotów z rajów podatkowych, transakcje z podmiotem powiązanym – w zakresie weryfikacji rynkowości ceny).

Identyfikacja i ograniczenie ryzyka podatkowego jest realizowana przez Spółkę poprzez dochowania należytej staranności w celu spełnienia wymogów ustawowych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego. W 2022 r. Spółka stosowała niesformalizowane wewnętrzne zasady oraz procesy związane m.in. z:

 • weryfikacją Kontrahentów (Dostawców i Współpracowników), w tym poprzez weryfikację czy dany podmiot istnieje, jaka jest forma jego działalności, miejsce rezydencji, wielkość podmiotu, czy Kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i został zidentyfikowany na tzw. Białej Liście i/lub w bazie VIES, czy kontakt odbywa się poprzez bezpieczne kanały informacyjne oraz poprzez identyfikację podmiotów z rajów podatkowych, a także weryfikację nierezydentów pod kątem ryzyka związanego z obowiązkiem wynikającym z przepisów dot. podatku u źródła;
 • negocjowaniem warunków i zawieraniem umów, w tym poprzez identyfikację oraz określeniu ryzyk podatkowych, które mogą pojawić się na etapie przygotowania zapisów umownych, negocjowania warunków, także w zakresie przedmiotu transakcji (np. objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności) lub umów zawieranych z podmiotem powiązanym (np. w zakresie weryfikacji rynkowości ceny); ograniczeniem ryzyka związanego z możliwością stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • prawidłowym obiegiem, archiwizacją i ochroną dokumentów, w tym przekazywanie informacji mających wpływ na kwalifikację podatkową oraz ryzyko odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej, a także zasady prawidłowego przechowywania dokumentów, danych i informacji oraz ich ochronę. Każdy dokument finansowy i związany z rozliczeniami finansowymi wychodzący i przychodzący do Spółki podlega rejestracji w wewnętrznym systemie. Dokumenty księgowe są przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed ich utratą lub zniszczeniem oraz umożliwiających ich łatwe odszukanie;
 • z prawidłową weryfikacją obowiązków i poprawności sporządzonych dokumentacji cen transferowych, zapewniający Spółce rzetelne i terminowe ich wypełnianie, przy czym w tym procesie uczestniczą zewnętrzni doradcy podatkowi odpowiedzialni za sporządzenie dokumentacji we współpracy z wybranymi pracownikami Spółki;
 • identyfikacją kosztów na potrzeby stosowania ulgi B+R – prawidłowa kwalifikacja kosztów kwalifikowanych i ich wstępne przeszacowanie pod kątem ich odliczenia, stanowią zamknięty katalog określony w przepisach ustawy o CIT. Proces ten ma na celu wytypowanie tylko tych kosztów, które mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany, podlegający następnie odliczeniu w danym roku podatkowym w ramach stosowania ulgi B+R;
 • z prawidłowym i terminowym rozliczaniem podatków – rozliczenia podatkowe, sporządzane i składane deklaracje (oraz ich korekty) podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki, a obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki na różnych szczeblach, w oparciu o przyjęte standardy oraz wprowadzone mechanizmy kontroli. Spółka realizuje te obowiązki poprzez prawidłową kwalifikację oraz ujęcie w księgach zgodnie z ekonomiczno–gospodarczą treścią zdarzenia, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, następnie kalkulacja podatku i zadeklarowanie zobowiązania podatkowego – po zapłatę podatku, a w przypadku wystąpienia błędów lub nieprzewidzianych okoliczności, Spółka składa korekty deklaracji podatkowych.

Spółka dokonuje ponadto wszelkich czynności sprawdzających w ramach bieżącego monitorowania, obejmujące poprawność dokonywanych rozliczeń rocznych (w podatku dochodowym) oraz miesięcznych (w podatku od towarów i usług) oraz reprezentatywne sprawdzanie poprawności rozliczania pojedynczych transakcji.

Spółka stale opracowuje i wdraża zasady zachowania i postępowania Pracowników i Osób odpowiedzialnych za zarządzanie funkcją podatkową, poprzez wewnętrzną kontrolę przestrzegania zasad w zakresie dochowywania należytej staranności, stałą weryfikację i wprowadzanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie potencjalnego ryzyka, z uwzględnieniem zmian przepisów prawa podatkowego.

Ponadto, Spółka wdrożyła i stosuje następujące procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

 • Procedura raportowania schematów podatkowych (MDR) przyjęta w formie uchwały Zarządu – wprowadzona z uwagi na fakt, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może być podmiotem wykonującym czynności podlegające raportowaniu o schematach podatkowych, o których mowa w Rozdziale 11a Działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Spółka podejmuje wszelkie czynności służące realizacji obowiązków związanych z prawidłowym i terminowym raportowaniem informacji dot. schematów podatkowych oraz przeciwdziałaniu niewywiązywaniu się z tego obowiązku. W tym celu został powołany tzw. Zespół MDR, którego zadaniem jest m.in. weryfikacja wewn. zgłoszeń pozostałych komórek pod kątem ryzyka wystąpienia schematu podatkowego – a w przypadku pozytywnej weryfikacji – obowiązek zgłoszenia schematów do Szefa KAS, w stosownych terminach, przez pełnomocników

Spółki, tj. osobę zatrudnioną na stanowisku Głównej Księgowej oraz Dyrektora Finansowego; ● Procedura obejmująca działania związane z ewidencją dokumentów księgowych w zakresie przychodów i kosztów bezpośrednich – do realizacji której zobowiązani są pracownicy: Działu Finansów, Działu Kadr i Płac, Opiekunowie Klienta oraz Dział wsparcia sprzedaży. Zasady wskazane w niniejszej procedurze mają na celu opisanie procesu, odpowiedzialności i skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi dla poprawnej ewidencji dokumentów księgowych w celu umożliwienia kalkulacji marży z podstawowej działalności Spółki;

 • Procedura Credit Control – której celem jest przypisanie poszczególnym Klientom kategorii ryzyka (segmentacja i selekcja klientów umożliwiająca prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie oceny ryzyka handlowego), możliwość raportowania ryzyka, właściwe zarządzanie warunkami handlowymi umożliwiającymi optymalizację wartości kapitału pracującego oraz równoważenie celów biznesowych z ryzykiem kredytowym – do realizacji której zobowiązani są pracownicy: Działu Operacyjnego Finansów, Działu Księgowości, Działu Kontrolingu, Dyrektor Oddziału oraz Opiekun Klienta;
 • Procedura Płatności – której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Spółce, usprawnienie procesu płatności oraz zabezpieczenie płynności finansowej Spółki i ma zastosowanie do wszystkich zleceń płatności realizowanych w Spółce oraz obejmuje wszystkich pracowników, którzy chcą zlecić dokonanie płatności. Dział Tresury sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustalonych standardów w zakresie wprowadzania i akceptacji przelewów oraz zlecenia i realizacji płatności, a za realizację procedury odpowiedzialni są pracownicy: Działu Operacyjnego Finansów, B2B Coordinator, Działu Księgowości, Działu Kadr i Płac, Dyrektor Oddziału, Działu Kontrolingu, Działu wsparcia Sprzedaży, Opiekun Klienta (Key Account Manager, Account Manager, Business Line Manager);
 • Pozostałe polityki, regulaminy i instrukcje w obszarze kadr i płac – Spółka wprowadziła i stosuje także: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin korzystania z samochodów służbowych, Zarządzenie w sprawie refundacji okularów, Regulamin benefitów dla pracowników, Regulamin wydawania i użytkowania kart służbowych;

Procesy i procedury kierowane są przede wszystkim do Członków Zarządu i wszystkich Pracowników odpowiedzialnych za funkcje podatkowe w obszarze finansowo – księgowym oraz do pozostałych osób odpowiedzialnych za wspieranie funkcji podatkowych w Spółce.

Wszystkie procesy oraz stworzone i wdrożone procedury są realizowane lub wspierane poprzez narzędzia, takie jak elektroniczny system ewidencji czasu pracy oraz dostarczenia faktur przez współpracowników (B2B), system CRM – narzędzie do zbierania informacji o Klientach, zamówieniach, umowach oraz ERP – system finansowo-księgowy.

1.2. informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie przystąpiła do umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy Ordynacja podatkowa i nie uczestniczyła w programach pilotażowych realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie dane podatkowe Spółki podlegają publikacji na tzw. Liście dużych podatników CIT (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), co gwarantuje przejrzystość rozliczeń oraz stanowi dodatkową informację dla partnerów biznesowych i społeczeństwa.

Spółka dokonując rozliczeń podatków, stara się na bieżąco współpracować z właściwym Urzędem Skarbowym, niezwłocznie reagować na korespondencję ze strony Organu podatkowego, odpowiadać na każde zapytanie, wezwanie i wyjaśniać wątpliwości, starając się tym samym dbać o wizerunek transparentnego podatnika, który zawsze zgodnie z literą prawa składa deklaracje, rozlicza i płaci podatki w terminie.

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka, ze względu na przedmiot działalności rozpoznaje i realizuje obowiązki w zakresie następujących podatków na terytorium RP:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (co do zasady Spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych, przy czym za rok 2022 Spółka skorzystała z ulgi B&R.
 • Podatek od towarów i usług (Spółka składa deklaracje (plik JPK_VAT) w okresach miesięcznych);
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Inne podatki, o ile występujące zdarzenie podlega opodatkowaniu, a obowiązki podatkowe wynikają z innych niż wskazane w pkt 1 do 4 ustaw podatkowych.

Ponadto, w ramach ciążących na Spółce obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego, jest także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podatku u źródła (WHT).

3. informacje o:

3.1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W 2022 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotem powiązanym, mającym siedzibę na terytorium RP, a wartość tej transakcji przekroczyła próg 5% sumy bilansowej aktywów. Zrealizowana transakcja dotyczyła otrzymania przez Spółkę pożyczki od spółki Avenga Poland sp z o.o. W 2022 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotem powiązanym, mającym siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec , a wartość tej transakcji przekroczyła próg 5% sumy bilansowej aktywów. Zrealizowana transakcja dotyczyła udzielenia przez Spółkę pożyczki do spółki Avenga International GmbH.

3.2. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

4.1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

4.2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

4.3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. W 2022 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4.4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). W 2022 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 r. Spółka nie była stroną transakcji ani nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych z podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, na terytoriach ani w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ AVENGA IT PROFESSIONALS SP. Z O.O. ZA 2021 ROK

Dowiedz się więcej

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ AVENGA IT PROFESSIONALS SP. Z O.O. ZA 2020 ROK

Dowiedz się więcej

Oops, this page's language has changed.