Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Realizacja strategii podatkowej 2020

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ AVENGA IT PROFESSIONALS SP. Z O.O. ZA 2020 ROK

Avenga IT Professionals sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

Ogólna strategia Spółki skoncentrowana jest na osiąganiu coraz to lepszych wyników i dostarczaniu obecnym i przyszłym klientom usług IT na najwyższym poziomie, które cechuje innowacyjność,  konkurencyjność i niepowtarzalność. Spółka na co dzień tworzy nowe rozwiązania IT, dostarcza wysokiej jakości usługi doradcze oraz rozwiązania technologiczne nakierowane na transformację biznesu, stawiając sobie za cel m.in. wypracowywanie zysku i prawidłowe jego opodatkowanie, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Niezależnie od powyższego, Spółka zarządza funkcjami podatkowymi w sposób odpowiedzialny, transparentny, etyczny i uczciwy, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej celem, poza stałym wzrostem długoterminowej wartości, jest także wkład własny w wydatki publiczne oraz ogólny dobrobyt społeczeństwa, poprzez zapłatę podatków.

MISJA i CELE 

Zatem, celem Spółki jest konsekwentne przestrzeganie przepisów prawa i postępowanie w sposób legalny, transparentny, uczciwy i etyczny. To podejście pozostaje niezmienne, w tym także w zakresie rozliczania i płacenia podatków.

Przestrzegając przepisów, płacąc kwotę podatków we właściwym miejscu i czasie, Spółka zawsze ujawnia istotne fakty i okoliczności zdarzeń, organom podatkowym – m.in. w zakresie ubiegania się, korzystania z ulg i preferencji przewidzianych prawem, a w tym z ulgi B+R.

SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA.  „APETYT NA RYZYKO PODATKOWE”

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania celem ograniczenia ryzyka podatkowego, a tym samym określa się mianem podatnika o niskiej skłonności do ryzyka (deklaruje niski apetyt na ryzyko podatkowe).

Działając zawsze zgodnie z literą prawa, identyfikując potencjalne ryzyka i zagrożenia korzysta z wiedzy i doświadczenia własnych pracowników – specjalistów oraz zewnętrznych doradców podatkowych, nieustannie usprawniając wewnętrzne procesy kontroli.

Planując i podejmując określone działania gospodarcze, pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe Spółki starają się najpierw analizować i przewidywać konsekwencje podatkowe i związane z tymi działaniami, ryzyka podatkowe.

Kluczową kwestią jest zatem identyfikacja ryzyk podatkowych, związanych ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi oraz ich interpretacja na poziomie aktów wydawanych przez organy podatkowe, a także linii orzeczniczej polskich sądów administracyjnych.

W tym zakresie Spółka restrykcyjnie podchodzi do wszelkich zmian wpływających na obowiązki podatkowe i wynikające z nich zobowiązania. Jednocześnie zapewnia kadrze zarządzającej oraz podległym jej pracownikom, w szczególności odpowiedzialnym za obszar finansowo – księgowy, szkolenia oraz korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów, świadczących usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Ponadto, Spółka na stałe współpracuje z kancelariami.

W tym zakresie zaangażowanie kierownictwa Spółki, a przede wszystkim działów finansowo – księgowych, pozwala na świadome i odpowiedzialne podejście do obowiązków podatkowych oraz identyfikację i zrozumienie pojawiających się ryzyk.

Nieodłącznym elementem procesów funkcjonujących w Spółce, jest założenie wypełniania zobowiązań podatkowych w terminie oraz w kwotach należnych, wynikających z rzeczywistej treści zdarzeń gospodarczych oraz deklarowanie i wpłacanie kwot należnych podatków w terminach wynikających z przepisów prawa.

Ponadto, Spółka w swoich wewnętrznych procesach kładzie nacisk na obowiązki kierownictwa oraz pracowników działów finansowo–księgowych, na identyfikację zdarzeń wymagających raportowania do właściwych organów podatkowych, co stanowi poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, przejaw celu jakim jest zachowanie przejrzystości w relacji z organami podatkowym.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM

Zarządzanie ryzykiem podatkowym, którego celem jest ograniczenie do minimum tego ryzyka, odbywa się poprzez:

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Spółka stara się utrzymywać dobre relacje z organami podatkowymi, oparte na zaufaniu, konstruktywnym  dialogu i zaangażowaniu, działając w sposób otwarty i transparentny, celem uzyskania pewności podatkowej w warunkach niejasnych przepisów i często niejednoznacznej ich wykładni. Spółka reaguje na każde wezwanie organu podatkowego, składa wyjaśnienia, korekty deklaracji, itp. i zawsze okazuje gotowość do współpracy i uzasadnienia swojego stanowiska.

Niniejszym Spółka przedkłada informację o realizacji strategii podatkowej przez AVENGA IT PROFESSIONALS Sp. z o.o. za 2020 rok, z uwzględnieniem przesłanki zachowania tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaganych w relacjach biznesowych oraz dla zachowania bezpieczeństwa prawno-gospodarczego Spółki, co stanowi wypełnienie obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, wynikającego z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na poziomie organizacji, Spółka wypracowała wewnętrzne procesy oraz wdrożyła sformalizowane procedury opisujące zasady zmierzające do prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności odnoszonych do płacenia podatków w terminach przepisanych i  wysokości wynikającej z rzeczywistego i ekonomicznie uzasadnionego następstwa zdarzeń gospodarczych.

W 2020 r. (a także w latach poprzednich), Spółka podjęła się zaplanowania i rozpoczęła odpowiednie działania mające na celu wywiązanie się z nowych obowiązków sprawozdawczych, a kwestię zarządzania funkcją podatkową traktuje priorytetowo i odpowiedzialnie.

1. Informacje o stosowanych przez podatnika:

1.1 procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

Spółka nieustannie uskutecznia mechanizmy kontroli i eliminacji potencjalnych zagrożeń w przebiegu procesów związanych z zarządzaniem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W 2020 r. w Spółce funkcjonowało już wiele procesów, mniej lub bardziej sformalizowanych, a w tym w obszarach wymagających szczególnej ostrożności, wrażliwości na ryzyko i pomyłki, Spółka posiadała także sformalizowane procedury i instrukcje postępowania, zapewniające najbardziej efektywne i prawidłowe wypełnianie funkcji podatkowych, wspierające zarządzanie zagadnieniami podatkowymi w organizacji w sposób spójny i kompleksowy, na bazie szerszego planu i założeń.

W procesach służących identyfikacji zdarzeń gospodarczych, związanych z nimi skutków i obowiązków podatkowych, wypełnianiu i nadzorze nad wypełnianiem tych obowiązków, a także we wspieraniu funkcji podatkowych w Spółce – uczestniczą zarówno Członkowie Zarządu jak i Pracownicy niemalże na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej:

W 2020 r. w Spółce funkcjonowały zarówno sformalizowane procedury, jak też mniej sformalizowane, ale wypracowane i na bieżąco usprawniane procesy.

Są to procesy związane z zasadą dochowania należytej staranności, których zasadniczym celem jest wykonywanie czynności warunkujących poprawność i terminowość rozliczeń podatkowych, które pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z:

Identyfikacja i ograniczenie ryzyka podatkowego jest realizowana przez Spółkę poprzez dochowania należytej staranności w celu spełnienia wymogów ustawowych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego. W 2020 r. Spółka stosowała niesformalizowane wewnętrzne zasady oraz procesy związane m.in. z:

Spółka dokonuje ponadto wszelkich czynności sprawdzających w ramach bieżącego monitorowania, obejmujące poprawność dokonywanych rozliczeń rocznych (w podatku dochodowym) oraz miesięcznych (w podatku od towarów i usług) oraz reprezentatywne sprawdzanie poprawności rozliczania pojedynczych transakcji.

Spółka stale opracowuje i wdraża zasady zachowania i postępowania Pracowników i Osób odpowiedzialnych za zarządzanie funkcją podatkową, poprzez wewnętrzną kontrolę przestrzegania zasad w zakresie dochowywania należytej staranności, stałą weryfikację i wprowadzanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie potencjalnego ryzyka, z uwzględnieniem zmian przepisów prawa podatkowego.

Ponadto, Spółka wdrożyła i stosuje następujące procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich  prawidłowe wykonanie:

Procesy i procedury kierowane są przede wszystkim do Członków Zarządu i wszystkich Pracowników odpowiedzialnych za funkcje podatkowe w obszarze finansowo – księgowym oraz do pozostałych osób odpowiedzialnych za wspieranie funkcji podatkowych w Spółce.

Wszystkie procesy oraz stworzone i wdrożone procedury są realizowane lub wspierane poprzez narzędzia, takie jak elektroniczny system ewidencji czasu pracy oraz dostarczenia faktur przez współpracowników (B2B), system CRM – narzędzie do zbierania informacji o Klientach, zamówieniach, umowach oraz ERP – system finansowo-księgowy.

1.2 informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka nie przystąpiła do umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy Ordynacja podatkowa i nie uczestniczyła w programach pilotażowych realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie dane podatkowe Spółki podlegają publikacji na tzw. Liście dużych podatników CIT (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), co gwarantuje przejrzystość rozliczeń oraz stanowi dodatkową informację dla partnerów biznesowych i społeczeństwa.

Spółka dokonując rozliczeń podatków, stara się na bieżąco współpracować z właściwym Urzędem Skarbowym, niezwłocznie reagować na korespondencję ze strony Organu podatkowego, odpowiadać na każde zapytanie, wezwanie i wyjaśniać wątpliwości, starając się tym samym dbać o wizerunek transparentnego podatnika, który zawsze zgodnie z literą prawa składa deklaracje, rozlicza i płaci podatki w terminie.

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka, ze względu na przedmiot działalności rozpoznaje i realizuje obowiązki w zakresie następujących podatków na terytorium RP:

Ponadto, w ramach ciążących na Spółce obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego, jest także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podatku u źródła (WHT). 
Wprawdzie w 2020 r. Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, ale z uwagi na fakt, że w grudniu 2020 r. wystąpiły takie zdarzenia i okoliczności (tj. sprzedaż udziałów, przeniesienie udziałów w zamian za dobrowolne umorzenie bez obniżania kapitału zakładowego), które spełniły przesłanki schematu podatkowego – w konsekwencji Spółka dokonała stosownego zgłoszenia (MDR-1 i MDR-3) do Szefa KAS w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w styczniu następnego 2021 roku.

3. informacje o:

3.1 transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W 2020 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotem powiązanym, mającym siedzibę na terytorium RP, a wartość tej transakcji przekroczyła próg 5% sumy bilansowej aktywów. Zrealizowana transakcja dotyczyła udzielenia przez Spółkę pożyczki na rzecz spółki ITK Inwestycje Sp. z o.o. 

3.2 planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Z końcem 2020 r. w celu uproszczenia struktury Grupy AVENGA i uczynienia jej bardziej przejrzystą dla potencjalnych inwestorów, zdecydowano się na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych polegających m.in. na tym, że Spółka AVENGA IT Professionals Sp z o. o. sprzedała 100% swoich udziałów w IT Kontrakt AG – firmie Avenga DACH GmbH (proces ten został zakończony z dniem 30 grudnia 2020 r.).
Następnie doszło do przeniesienie przez Spółkę na rzecz ITK Inwestycje – 35% udziałów w Solid Brain Sp. z o.o. oraz 70% udziałów w IT Service Sp. z o.o. w zamian za dobrowolne umorzenie (bez obniżania kapitału zakładowego) udziałów w Avenga IT Professionals należących do ITK Inwestycje. Transakcji dokonano w dniu 31 grudnia 2020.

Powyższe czynności skutkowały przekazaniem do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym (w marcu 2021 r.).

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

4.1 ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

4.2 interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

4.3 wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
W 2020 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4.4 wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)
W 2020 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2020 r. Spółka nie była stroną transakcji ani nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych z podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, na terytoriach ani w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej