Wszystko na temat outsourcingu DevOps

Wszystko
na temat
outsourcingu
DevOps


man sits in front of the laptop

Dowiedz się, jak czerpać najwięcej korzyści z outsourcingu DevOps.

Większość firm stara się szybko ukończyć prace nad tworzonym oprogramowaniem, ale udaje się to tylko niewielkiej części z nich. Według badań Google 86% organizacji uznaje, że szybkość jest bardzo istotna w procesie tworzenia produktów i usług cyfrowych, ale tylko 10% z nich jest w stanie faktycznie wdrażać oprogramowanie w tempie wystarczająco szybkim, jak na potrzeby współczesnego rynku.

Strategia DevOps, czyli połączenie automatyzacji z metodykami zwinnymi i lean (czasem zwanymi „szczupłymi”) w ramach całego łańcucha dostaw oprogramowania, ma kluczowe znaczenie w biznesie. Dzięki niej możliwe jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do realizacji danego projektu przy jednoczesnej poprawie poziomu obsługi klienta i zwiększeniu innowacyjności. W ostatnich latach DevOps nie jest już metodyką, do której dostęp mają tylko nieliczni. Podejście to stało się bardzo ważnym procesem biznesowym, koniecznym w każdej firmie.

Breakdown of software development methodologies

Rysunek 1. Podział metodologii tworzenia oprogramowania stosowanych na całym świecie

Według Atlassian, 99% firm wdrażających w swoich procesach istotne zmiany związane z DevOps twierdzi, że przynoszą one znaczące, pozytywne efekty w ich działalności. 70% organizacji stosuje tę metodologię w różnym stopniu już dziś lub planuje ją zastosować w najbliższej przyszłości.

Mimo to połowa z organizacji, które już postawiły na DevOps, napotkała szereg wyzwań związanych z przestawieniem się na tę metodykę. Wśród tych wyzwań wymienia się np. brak odpowiednich kwalifikacji zespołów wewnętrznych, trudności w odejściu od metod i procesów stosowanych od lat, czy brak specjalistycznej wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowej transformacji.

W tego typu sytuacjach jednym z najczęstszych, sprawdzonych rozwiązań jest outsourcing. Zapewnia on firmom niezbędne umiejętności i upraszcza proces przyswojenia metodyki DevOps, co pomaga im stać się organizacjami, które stawiają użytkownika w centrum. Według raportu State of DevOps, prawidłowo wdrożona strategia outsourcingu DevOps może pomóc firmom 24 razy szybciej naprawić popełnione błędy i spędzić o 22% mniej czasu na nieplanowanych wcześniej pracach związanych z utrzymaniem działania firmy. A to tylko część korzyści. Niniejszy artykuł stanowi omówienie zalet outsourcingu DevOps, a także swego rodzaju przewodnik po tym procesie.

Korzyści z outsourcingu DevOps

Natychmiastowy dostęp do ekspertów DevOps

Dla firm, które nie specjalizują się w tworzeniu oprogramowania w chmurze, poszukiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów DevOps może być pewnym wyzwaniem. Wchodząc we współpracę z organizacjami, które dysponują już gotowymi zespołami właściwych ekspertów, firmy uzyskują natychmiastowy dostęp do bogatej puli talentów — od code release managerów, przez architektów automatyzacji i inżynierów bezpieczeństwa, aż po testerów oprogramowania. Takie podejście przekłada się na oszczędność czasu i zasobów w poszukiwaniu i weryfikowaniu kompetencji odpowiednich specjalistów, co umożliwia firmom przyspieszenie i usprawnienie realizacji ich projektów DevOps — zarówno małych jak i dużych.

Szybkie wdrożenie DevOps

Na każdym etapie wdrażania strategii DevOps można napotkać specyficzne i nieoczekiwane wyzwania, które wymagają określonych umiejętności, aby sobie z nimi poradzić. W tego typu sytuacjach szkolenie wewnętrznych ekspertów, aby mogli opanować nowe narzędzia i metody działania lub rekrutacja nowych pracowników może nie mieć do końca sensu, jeśli weźmie się pod uwagę potrzebny na to czas, a do tego niepewność potencjalnych rezultatów. Korzystając jednak z usługi outsourcingu DevOps, organizacje zyskują możliwość wynajęcia wykwalifikowanych ekspertów, z udokumentowanym doświadczeniem i na czas wymagany do rozwiązania konkretnych problemów biznesowych, z którymi się mierzą. To elastyczne podejście przekłada się z kolei na optymalizację dostępnych zasobów i wyższą sprawność operacyjną — bez ponoszenia ryzyka.

Integracja

Firmy, które chcą maksymalnie wykorzystać potencjał DevOps, borykają się często z osiągnięciem harmonijnego działania całego pakietu dostępnych rozwiązań. Oznacza to konieczność integracji, synchronizacji i konfiguracji narzędzi, które z założenia nie miały być używane razem. Zewnętrznym ekspertom DevOps, którzy są przeszkoleni w zakresie wypełniania luk między różnymi systemami oraz zapewniania harmonijnej integracji i przepływu danych między różnymi zestawami narzędzi, przychodzi to znacznie łatwiej. Ma to ogromny wpływ na usprawnienie organizacji pracy w firmach, ponieważ zwiększa efektywność, poprawia ogólną wydajność i wyniki finansowe.

Opłacalność

Outsourcing DevOps jest po prostu tańszy. Dostawcy DevOps zazwyczaj oferują zespoły o zróżnicowanym zakresie wszechstronnych umiejętności po znacznie niższej cenie niż indywidualnie zatrudniani eksperci. Co więcej, dostawcy takich usług oferują też często kompleksową obsługę, na którą składają się sprawnie działające kanały komunikacji, skuteczne procedury, szeroka pula zasobów mentorskich oraz wysoki poziom i kultura pracy zespołowej. Gdy współpraca jest naprawdę partnerska, wspomniane korzyści zawsze przenoszą się też na organizację zleceniodawcy i przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy zespołów wewnętrznych. W tym względzie znowu skutkuje to lepszymi wynikami biznesowymi.

Niższe koszty badań i rozwoju

Regularne udoskonalanie, aktualizowanie i ulepszanie narzędzi i praktyk DevOps ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji ich wartości. Jednak wdrażanie nowych platform i metodologii może być sporym wyzwaniem dla organizacji, którym brakuje niezbędnej wiedzy i zwinności. Zewnętrzne zespoły DevOps mają w tym aspekcie wyraźną przewagę, ponieważ doświadczenie zdobywają pracując z firmami z różnych branż. Tego typu specjaliści aktywnie badają rozwój i wdrażanie DevOps w firmach różnej wielkości, z różnym potencjałem technologicznym i z różnymi obszarami działania. Zgromadzona w ten sposób wiedza może być następnie zastosowana w naszym projekcie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na R&D. Wykorzystanie sprawdzonych technologii od innych dostawców może znacznie ograniczyć ryzyko związane z projektem i jednocześnie poprawić jakość jego realizacji.

Przyspieszenie zmian

Doświadczeni dostawcy DevOps oferują więcej niż tylko rozwój łańcucha narzędzi, usprawnianie procesów i integrację różnych rozwiązań cyfrowych. Są oni również w stanie pomóc organizacjom w tworzeniu spójnych strategii, które przyspieszają ich zmianę kulturową, wymaganą do połączenia tradycyjnie rozdzielonych procesów programistycznych i operacyjnych.

Wybór odpowiedniego dostawcy usług DevOps

Jak już wspomniano, outsourcing usług DevOps jest częstym wyborem firm, którym brakuje umiejętności i możliwości lub po prostu nie opłaca się im samodzielnie podejmować wyzwania.

Pierwszym krokiem ku wdrożeniu DevOps musi być szczegółowa analiza obszarów, gdzie DevOps ma największy sens i uzasadnienie biznesowe. Ważna jest właściwa ocena poziomu gotowości naszej organizacji do wdrożenia jakichkolwiek elementów DevOps. Dlatego też rozsądnie jest wejść we współpracę z partnerem z udokumentowanym doświadczeniem w obszarze audytu infrastruktury oraz umiejętnością przekładania parametrów technicznych na wyniki biznesowe i na odwrót.

Inne kluczowe kwestie obejmują świetną znajomość najnowszych narzędzi i platform DevOps, a także konkretnego oprogramowania, wymaganego dla danego projektu. Jednak wybrany dostawca musi być również w stanie zapewnić rozwiązania zgodne z istniejącymi już narzędziami DevOps, gdy np. wdrożenie nowych platform okazuje się nieopłacalne. Dlatego warto wybrać partnera, który oferuje dostęp zarówno do niszowych specjalistów od poszczególnych narzędzi i funkcji, jak i tzw. generalistów DevOps, którzy są w stanie koordynować wspólne korzystanie z narzędzi CI/CD, a także konfigurować i wdrażać odpowiednie procesy w ramach całej istniejącej infrastruktury.

Other key considerations include a profound knowledge of the latest DevOps tools and platforms, as well as the specific software required for your project. However, the vendor must also be capable of delivering with your existing DevOps tools when adopting new platforms is not a cost-effective option. For this reason, you should pick a vendor with both niche specialists for particular tools and functions, and so-called DevOps generalists who can coordinate the joint use of CI/CD tools, as well as set up and establish smooth processes across the entire infrastructure.

Oto niektóre z platform, z którymi najczęściej pracujemy:Table with the platforms that Avenga work withNa koniec warto wspomnieć, że dobrze jest współpracować z takim dostawcą usług outsourcingowych DevOps, który charakteryzuje się wysoko rozwiniętą kulturą DevOps. W przeciwnym wypadku ciężko oczekiwać sprawnej realizacji projektu, skutecznego wdrożenia niezbędnych zmian, czy fachowego doradztwa w zakresie efektywnego zarządzania procesem modyfikacji.

Wskazówki dotyczące maksymalnego wykorzystania współpracy z dostawcą usług DevOps

Na początek należy upewnić się, że wybrany dostawca usług dobrze rozumie nasze procesy biznesowe i oczekiwania. W ten sposób będzie on w stanie zidentyfikować wszelkie wąskie gardła i ograniczenia, takie jak np. braki kompetencyjne w określonych istotnych obszarach działania czy przestarzałe systemy, nie nadające się do konteneryzacji. Wybrany dostawca usług powinien również przeanalizować istniejący cykl życia oprogramowania (SDLC) i aktualną infrastrukturę IT, aby obrać najlepsze podejście do wdrażania DevOps.

Po otrzymaniu propozycji rozwiązań, warto poprosić też o kompleksowy plan wdrożenia, który nakreślałby najlepsze metody ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD) i konteneryzacji. Taki plan powinien wyszczególniać też niezbędne narzędzia i tłumaczyć, w jaki sposób rozwiązania te zostaną skonfigurowane i zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania konfiguracją i infrastrukturą jako kodem (IaaC).

Ponadto dobrze jest też zapoznać się z podejściem wybranego dostawcy do kwestii automatyzacji i z jego pomysłem na włączanie testów automatycznych do praktyki CI/CD.

Gdy plan będzie już gotowy, warto poprosić naszego partnera o mentoring, przeszkolenie naszych wewnętrznych specjalistów, aby byli oni w stanie utrzymać funkcjonalność infrastruktury na właściwym poziomie, a także opisać procedury zarządzania zmianami i zapewnić prawidłowy rozkład obciążenia w naszym środowisku IT.Figure 2. Global DevOps market by type

Słowo końcowe

Chociaż DevOps jest metodologią niezwykle popularną i pożądaną, to wdrożenie jej we właściwy sposób w praktyce często okazuje się wyzwaniem. Dzieje się tak, ponieważ firmom trudno jest znaleźć ekspertów z odpowiednią wiedzą, niezbędnym doświadczeniem i dostępnych za rozsądną cenę. Ci, którzy szukają mniejszej lub większej pomocy w obszarze DevOps, często decydują się uzupełnić wewnętrzne luki kompetencyjne angażując do swoich projektów zespoły zewnętrzne offshore i nearshore. Korzyści płynące z tego podejścia obejmują szybkość, z jaką można uzyskać niezbędną wiedzę specjalistyczną, elastyczność modeli cenowych oraz możliwość wykorzystania już ukształtowanej kultury i sprawdzonych procesów DevOps, które można następnie powielać i dostosowywać do własnych potrzeb.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat outsourcingu DevOps oraz tego, w jaki sposób ta metodologia może pomóc w osiąganiu lepszych wyników biznesowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami i umów się na konsultację.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.