SAFe: Wykorzystanie zdobyczy cyfrowej transformacji z szybkością start-upów i uwzględnieniem skali działania przedsiębiorstwa

SAFE:
Wykorzystanie
zdobyczy
cyfrowej
transformacji

Speed and Scale

Pracując z Klientami z różnych branż, zaobserwowaliśmy pewne wyzwania, które stanowiły ich główny cel w obszarze optymalizacji działań biznesowych. Czy istnieje program, proces lub cokolwiek innego, co może sprawić, że ich organizacja będzie działać na rzecz oferowania lepszej wartości, która byłaby dostarczana szybko, a jednocześnie zgodnie z potrzebami wszystkich interesariuszy? Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoliłoby zharmonizować działania poszczególnych zespołów i umożliwić wspólne korzystanie z dostępnych zasobów? 

Takie pytania to nic nowego, ale mają zupełnie inne konotacje w erze cyfrowej transformacji. Prowadzenie działalności gospodarczej w XXI zależy od wielu czynników, ale w gruncie rzeczy bazuje na zdolności adaptacji do nowych modeli biznesowych oraz tworzenia wysokiej jakości, innowacyjnych produktów i usług. I to szybko.

Nie trzeba podkreślać, że technologia zdążyła już przeniknąć prawie każdy aspekt działalności gospodarczej, aby przedsiębiorstwa mogły pozostać konkurencyjne w erze transformacji cyfrowej i nie przegapić szans rynkowych. Z doświadczenia wiem, że we współpracy z najwyższą kadrą zarządzającą liczy się nie tylko rozwój, ale również zmiana podejścia na wielu poziomach w organizacji: konieczność wprowadzenia dynamicznego przywództwa, kultury innowacji, inwestycji w strumień wartości, bardziej elastycznego rozwoju oprogramowania i praktyk integracyjnych. Rozumiejąc gwałtowne zapotrzebowanie na rynku na wartość i jakość, nasi klienci skupiają się na połączeniu podejścia Agile (kreatywność, wiedza, produktywność jednostek i zespołów) z metodologią Lean (koncentracja na przepływie wartości przywódczych, wyeliminowanie opóźnień/odpadów). Dlatego też Scaled Agile Framework® (SAFe®) nabiera rozmachu na całym świecie jako lider metody zwinnego skalowania.

Według corocznego raportu State of Agile 29% badanych organizacji korzysta z SAFe, która zajmuje pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych metodyk skalowania.

Liczne przedsiębiorstwa wybierają SAFe jako realną odpowiedź na potrzeby generowania wzrostu przy wykorzystaniu praktyk iteracyjnego rozwoju Agile, w połączeniu z filozofią produkcji bazującej na metodologii Lean. Często muszę udzielać odpowiedzi na pytanie, dlaczego firma powinna wdrożyć metodykę SAFe? Czy to rozwiązanie jest w stanie w magiczny sposób dostarczyć uniwersalnej wartości biznesowej?

Metodyka SAFe®, wprowadzona przez Deana Leffingwella, jest instrumentem angażowania przedsiębiorstw w nieprzerwane dostarczanie wartości, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek, zwiększenie wydajności pracowników i uzyskanie zwrotu z inwestycji.

Zindywidualizowane połączenie metodologii Agile i Lean w obszarze rozwoju produktów, kultury DevOps i myślenia systemowego, synchronizuje zespoły i kadrę zarządzającą, przekształcając je w synergiczny zespół skupiający wszystkich pracowników w ramach jednej organizacji ukierunkowanej na konkretne cele i nastawionej na odniesienie sukcesu.

SAFe proponuje nowe rozwiązania w skali danego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zwinnego podejścia.

Wdrażając praktyki Lean-Agile SAFe dla naszych klientów na poziomie przedsiębiorstwa, musieliśmy udzielić odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Poniżej przedstawiamy kilka z nich: „Jak planujemy i rozwiązujemy kwestię zależności?”, „Co odpowiada za bardziej efektywne dostarczanie wartości?”, „W jakim stopniu nasza architektura spełnia potrzeby różnych działów organizacji?”, „Jakie jest miejsce praktyk DevOps w realizowanej przez nas implementacji?”.

Z naszego doświadczenia wynika, że istnieją pewne aspekty, które klienci zaczynają dostrzegać stopniowo po wdrożeniu metodyki SAFe:

  • Zespoły realizujące strategiczne cele organizacji, a nie tylko indywidualne cele projektowe.
  • Niezrównaną zwinność w przypadku większych, wielozespołowych programów i portfeli.
  • Zdolność do utrzymania i tworzenia scentralizowanej strategii, połączona ze zdecentralizowaną, zwinną realizacją rozwoju, która zapewnia wartość.
  • Krótszy czas opracowywania produktów i lepsze spełnianie wymagań rynkowych.

Jakie są rzeczywiste rezultaty korzystania ze zsynchronizowanego potencjału metodologii Agile, w połączeniu z rozwojem produktów zgodnie z podejściem Lean DevOps i PMO?

Kiedy mam okazję zapytać menedżerów wyższego szczebla, czego oczekują od Agile, w większości przypadków odpowiedzi sprowadzają się do możliwości osiągania wyników w ciągu kilku tygodni, a nie lat, elastyczności w dostosowywaniu priorytetów i modyfikowaniu celów w razie potrzeby oraz otrzymywania przewidywalnych wyników w przejrzystym środowisku komunikacyjnym.

W przypadku jednego z naszych kluczowych klientów, czołowej organizacji działającej w branży badań klinicznych, znaczna część sukcesu ich produktów na rynku była możliwa dzięki przyjęciu przez zespół mechanizmów synchronizacji opartych na metodyce SAFe. Wiele problemów zostało zidentyfikowanych wcześniej, przez co nie miały one negatywnego wpływu na proces realizacji projektu.

Przewidywalność realizacji projektów zgodnie z metodologią Agile jest jedną z podstawowych zasad, która pozwoliła naszemu klientowi dostarczyć rozwiązanie na rynek na czas i wdrożyć odpowiednie zmiany w taki sposób, że jego produkt stał się liderem na rynku, który przyniósł wielomilionowy zwrot z inwestycji.

W przypadku funkcjonowania więcej niż 5. zwinnych zespołów, regularna ceremonia scrum przestaje spełniać swoją rolę, głównie w ramach planowania implementacji i metod synchronizacji, identyfikacji zależności ВA i potencjalnych utrudnień. Okazało się, że nieporozumienia występujące podczas przekazywania informacji pomiędzy stanowiskami oraz brak przejrzystości ze strony zespołów w odniesieniu do kadry zarządzającej klienta spowodowały wiele problemów jakościowych i prawie doprowadziły do wprowadzenia produktów niespełniających wymagań rynkowych.

Planowanie i pomiary, podstawowa koncepcja metodyki SAFe, wyeliminowały ryzyka powiązane z kształtowaniem doświadczeń związanych z produktem dostosowanym do potrzeb klienta. To, co SAFe udoskonaliło w projekcie klienta, to zapewnienie przejrzystości zespołów w kontaktach z kadrą zarządzającą. Nasz zespół BA dostosował się do sposobu pracy Klienta w ramach SAFe na etapie tworzenia Solution Backlog. Skoordynowany proces produkcji i wdrażania produktów na rynek z określonymi kamieniami milowymi pomogły zmaksymalizować przewidywalność planowanych ilości wyrobów w przewidywalnym czasie.

Teraz liderzy w organizacji Klienta mogą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o przewidywalne dostawy, ustalać terminy dostaw produktów i strategicznie podchodzić do pominiętych rynków, co stworzyło im nowe możliwości generowania przychodów.

Kolejny trudne pytanie, na które firmy często muszą poszukiwać odpowiedzi dotyczy tego, jak zaakceptować zmiany i przeprojektować stosowane procesy, aby dostarczyć klientowi wartość w celu wdrożenia transformacji i dopasowania inwestycji do środowiska cyfrowego. Praktyka dowodzi, że wszystko zaczyna się od usprawnienia komunikacji pomiędzy firmami a IT oraz synchronizacji celów i szczegółów operacyjnych, by stworzyć środowisko, w którym innowacje są akceptowane przez obie strony. Oznacza to, że każdy, na każdym poziomie, powinien rozumieć cele firmy jako całość, a nie fragment jakiegoś niejasnego planu. Codzienne korzyści płynące z dodawania wartości do kompleksowej strategii lub kamieni milowych, pozwalają wygenerować odpowiednią energię potrzebną do rozwoju i wdrożenia kolejnej partii innowacji. Często uważamy SAFe za instrument, który wprowadza myślenie systemowe w ramach kompleksowego podejścia do opracowywania rozwiązań (kiedy wszystkie aspekty systemu i jego otoczenia są włączone do projektowania, rozwoju/wdrożenia i utrzymania).

Żywym przykładem zastosowania myślenia systemowego z wykorzystaniem metodyki SAFe jest jeden z globalnych CROs; firma stosująca innowacje i wiodące technologie w sektorze life science. Mamy w tym przypadku do czynienia z realną złożoną strukturą przedsiębiorstwa, działającego w ponad 100 krajach i zatrudniającego kilka tysięcy pracowników. Wyzwania w obszarze rozwoju i wdrażania produktów są ogromne, przy czym pracownicy muszą stawiać czoła takim kwestiom jak brak harmonizacji rozwiązań pomiędzy zespołami zlokalizowanymi w różnych strefach czasowych czy integracja działań pomiędzy zespołami. Często występowały też rozbieżności pomiędzy zespołami w ramach DevOps, co miało zupełnie niezamierzony wpływ na system.

W ramach podejmowanych przez organizację wysiłków na rzecz przyspieszenia wdrażania oprogramowania, pomogliśmy im w integracji SAFe na dużą skalę. SAFe pozwoliło im stworzyć mapę zwinnych zespołów i zbudować jeden zespół o wysokiej wydajności, umożliwiając rozwój systemu w ramach paradygmatu architektury bazującej na różnych komponentach, jak CRM i integracja w chmurze, jako część kaskady rozwiązań, która wnosi wartość dodaną w proces produkcji.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że myślenie systemowe zgodne z metodyką SAFe można zastosować do filozofii wbudowanej jakości. Jak twierdzą liderzy i jak dowodzą najlepsze praktyki, wbudowana jakość jest warunkiem wstępnym dla Lean i gwarantuje, że każdy element rozwiązania, na każdym kroku, odpowiada wymaganym standardom w całym procesie rozwoju. To oczywiste, że jakość rozwiązania decyduje o ogólnym sukcesie biznesowym na rynku. Im lepszy i szybszy jest nowy dostarczony produkt lub funkcjonalność, tym bardziej zadowolony jest klient, a zatem firma może oczekiwać wyższych przychodów.

Nasz klient, rozumiejąc doskonale, że wysokiej jakości systemy oprogramowania są solidnym fundamentem, który może być dalej dostosowany w odpowiedzi na potrzeby rynku, wybrał właśnie SAFe. Ze względu na ich rozbudowaną, wielowymiarową strukturę organizacyjną, wygenerowano zbyt wiele wymagań, jak również błędnie określono priorytety i terminy rozwoju, które trudno było spełnić. Ponadto produkty i systemy przedsiębiorstwa, będącego jednym z czołowych graczy w branży life science, musiały sprostać wyjątkowo wysokim wymaganiom, co również przełożyło się na złożone problemy techniczne i organizacyjne. W tym przypadku wdrożenie rozwiązania miało na celu skrócenie cykli i stymulowanie wprowadzania usprawnień w ramach inżynierii oprogramowania, co w efekcie doprowadziłoby do zwiększenia zdolności do wdrażania innowacji i spełnienia wymagań w obszarze zgodności. Stopniowo realizując kolejne etapy filozofii wbudowanej jakości: przepływ, jakość architektury/projektu, jakość kodu i systemu oraz jakość produktu w momencie jego wprowadzenia na rynek, w pełni wykorzystaliśmy metodologię Agile, zoptymalizowane procedury DevOps, skrócone cykle i uzyskane udoskonalenia w ramach inżynierii oprogramowania. Dzięki dobrze dobranej, skalowanej implementacji metodologii Agile klient zaobserwował:

  • Wyjątkowe zaangażowanie zespołów w ścisłe ustalanie priorytetów i skupienie się na kwestiach, które podnoszą wartość biznesową.
  • Gotowość produktu do wprowadzenia na rynek bez dodatkowych odchyleń, dzięki ocenie rozwiązań w oparciu o zestaw kryteriów sukcesu w każdym cyklu, który wykazał 52% spadek liczby krytycznych i poważnych wad.
  • CI i ściślejszą interakcję między zespołami, co znalazło odzwierciedlenie w 20% poprawie DRE (wydajności usuwania usterek).

Podsumowując, przygotowanie produktu/technologii do wejścia na ogromny globalny rynek nie jest decyzją jednorazową lub wymagającą jednego ruchu. Wymaga wielu dogłębnych analiz, dobrze przemyślanej inwestycji, a także siły napędowej i ambicji, aby uczynić dany produkt/technologię godnymi zainteresowania i atrakcyjnym dla klienta. Ale kiedy starasz się stworzyć optymalny plan przy pomocy właściwych partnerów, to opracowany w ten sposób produkt/technologia z pewnością będzie miał ogromną szansę osiągnąć spektakularny sukces.

Transformacja cyfrowa przyspiesza rozwój dzisiejszych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są zmuszone włączyć innowacje technologiczne do swojej struktury organizacyjnej i funkcji, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Oznacza to przede wszystkim, że muszą na nowo określić sposoby wdrażania systematycznych usprawnień na wielu poziomach w organizacji, takich jak strategia zarządzania, procesy dostaw i motywacja pracowników.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.