Dlaczego dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact

Dlaczego dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact

Avenga stosuje korporacyjne zrównoważone praktyki biznesowe w celu tworzenia wartości gospodarczej, społecznej i środowiskowej.

Przystępujemy do inicjatywy ONZ Global Compact, co oznacza, że będziemy działać zgodnie z uniwersalnymi zasadami zrównoważonego

rozwoju w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact

Włączamy 10 poniższych zasad do strategii i polityki Avenga, aby określić nasze podstawowe obowiązki wobec ludzi i planety:

Zasada 1: Wspieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

Zasada 2: Dokładanie wszelkich starań, by nie uczestniczyć w przypadkach łamania praw człowieka

Zasada 3: Stanie na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych;

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5: Skuteczna eliminacja pracy dzieci

Zasada 6: Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Zasada 7: Wspieranie prewencyjnego podejścia do wyzwań związanych z ochroną środowiska;

Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

Zasada 9. Promowanie rozwoju i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

UN global compact