Przejrzyste zarządzanie

Sustainability

Przejrzyste
zarządzanie

Wdrażamy nasze wartości w życie poprzez przejrzystą politykę i określone procedury.

Nasze cele w zakresie zarządzania

Uważamy, że przejrzystość jest podstawą sukcesu ekonomicznego, gdyż to właśnie dzięki niej rodzi się sprawiedliwość, równość i wiarygodność. Wkrótce opublikujemy nasz Podręcznik Działalności Biznesowej (BOM), aby zapewnić strukturę wspierającą przejrzystość na wszystkich poziomach i we wszystkich działach firmy.

Automotive

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

Wdrożenie pracy zdalnej, zredukowany czas pracy w 19 biurach Avenga, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące we wszystkich naszych biurach.

Członkostwo w ramach platformy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dołączenie do inicjatywy ONZ Global Compact w celu wdrożenia uniwersalnych zasad i celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Każdego roku Avenga będzie publikować raport o zrównoważonym rozwoju.

Najważniejsze aspekty naszego programu

sustainability

Przejrzysta polityka w zakresie zarządzania

Zasady zarządzania Avenga są odzwierciedlone w naszym Podręczniku Działalności Biznesowej (BOM). Łączy on strategię i wartości firmy, a także zestaw programów, zasad i procedur, które są oficjalnie zdefiniowane w firmie, aby pomóc pracownikom zrozumieć, jak działać i jak wypełniać swoją rolę w szerszej globalnej społeczności.

sustainability

Programy i procedury

Zgodnie z naszym Podręcznikiem Działalności Biznesowej (BOM), czynniki zarządzania w Avenga mierzą jakość i solidność wewnętrznej struktury i praktyk naszej firmy, poszanowanie przez nią praw akcjonariuszy, a także jej odpowiedzialność i zapewnienie szerszych ram przejrzystości działania.

sustainability

Różnorodność, równość i włączenie społeczne

Tworzymy i podtrzymujemy uczciwe środowisko pracy dla wszystkich ludzi i cenimy sobie różnorodność, równość i włączenie społeczne, co znajduje odzwierciedlenie w naszych zasadach i Podręczniku Działalności Biznesowej (BOM). Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz zatrudnienia opartego na równych szansach i okazujemy szacunek dla różnorodności kulturowej, wartości, równości płci, wieku i wyborów osobistych.